АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НИЈЕ ПРИХВАТИЛА ЗАПИСНИК, БЕОГРАДСКОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ДОКАЗ ЗА ТО ЈЕ ДОКУМЕНТ СА САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ КОЈИ ОБЈАВЉУЈЕМО У НАСТАВКУ ТЕКСТА.  НАПОМИЊЕМО И ДА ЈЕ НОВО ИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИК УРМВИ БЕОГРАДА ЈОВО ЂАКОВИЋ НА ЈУЧЕРАШЊЕМ ГРАДСКОМ ОДБОРУ ИЗЈАВИО ПРЕД ДЕЛЕГАТИМА ДА ЗАПИСНИК НИСУ НИ ПРЕДАЛИ У АПР, ШТО СЕ САДА ИСПОСТАВИЛО КАО НЕИСТИНИТА ИЗЈАВА. 

ДОКУМЕНТ СА САЈТА АПР:

БУ 10531/2018

Дана 10.12.2018. године

Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09,99/2011 и 44/2018), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави: УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла:

Име и презиме: Јово Ђаковић


доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ регистрациона пријава:

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА

Матични број: 06721478,

за регистацију промене података у Регистар удружења, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. Став 1. Тач. 6), Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БУ 10531/2018, поднео је дана 06.12.2018. године, регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БЕОГРАДА

у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 10531/2018.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да нису испуњени услови за регистрацију из следећих разлога:

Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 99/2011,83/2014) прописано је да по пријему пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи. Увидом у документацију за упис промене података о удружењу утврђено је да достављени записник са седнице надлежног органа, на којој су донете одлуке о промени података, не садржи потпис лица у функцији председавајућег седницом скупштине удружења, те се у складу са наведеним записник не може сматрати уредним за поступање и регистрацију промене података о удружењу. Потребно је доставити уредан записник са седнице скупштине, који ће бити потписан од стране лица које је испред скупштине удружења председавалао седницом на којој су донете предметне одлуке, а сходно одредби члана 15. став 2. тачка 2. Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења, којом је прописано да се уз пријаву за промену података у Регистру подноси записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у изворнику односно овереном препису.

С обзиром на напред наведено, у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је донео одлуку као у диспозитиву.

Ако подносилац регистрационе пријаве, а у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страни Агенције:

- поднесе нову регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је одлучено овим решењем и позове се на пријаву број БУ 10531/2018

- поднесе:

- уредан записник са седнице скупштине удружења који ће бити потписан од стране лица у функцији председавајућег седницом скупштине,

- плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет пријаве ( 1.400,00 динара),

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем регистрацоне пријаве која је одбачена овим решењем.

Поука о правном средству:

Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

НОВОСТИ

Министарство тврди: Примања ратних инвалида нису трајно умањена
Од почетка године примања војних инвалида су умањена, и тим поводом УРМВИ Србије се обратило надлежном Министарству, одакле смо добили одговор, да у п...

Опширније...

71. традиционални спортски сусрет ратних и цивилних инвалида у Новом Саду
У Новом Саду одржан је 71. спортски сурет Савеза за спорт и рекереацију инвалида града Новог Сада и Дома ратних војни инвалида Београда. Током суср...

Опширније...

Државни секретар негован Станковић присуствовао је Скупштини тешких ратних инвалида
Редовна годишња Скупштина Удружења тешких ратних инвалида и породица палих бораца, одржана је у ресторану "Језеро" на Ади Циганлији. Као гости на Ску...

Опширније...

УРМВИ Србије присутвовало додели награда фондације Драгојло Дудић и СУБНОР
Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, присутвовало је додели награда за најбоља књижевна дела, која су након претходно одржаног конку...

Опширније...

УРМВИ присуствовало обележавању Дана сећања на погром косовских Срба 17. марта 2004....
Свечана академија у оквиру обележавања Дана сећања на 17. март 2004. године - највећег етнички мотивисаног насиља над Србима од доласка међународне ми...

Опширније...