Конкурс за решавање стамбених потреба Ратних војних инвалида куповином станова на локацији Камнедин 2 објављен је 16.01.2019. године у дневном листу “Вечерње новости” и на сајту града Београда.

У прилогу су текстови конкурса и пријаве на конкурс:

Документ (1):

 

Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда, на основу члана 25. Одлуке орасполагању становима Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 20/2015, 37/2016 и 114/2016) и Програма Градског већa Града Београда за решавање стамбених потреба продајом и давањем станова у закуп на локацији Камeндин 2 бр. 360-1283/18-ГВ од 28.12.2018. године,расписује

 

КОНКУРС

 

ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБАКУПОВИНОМ И ДАВАЊЕМ СТАНОВА У ЗАКУП НА ЛОКАЦИЈИ КАМЕНДИН 2

 

IПОДАЦИ О СТАНОВИМА

 

 

 

Предмет конкурса је 140 станова изграђених на локацији Камендин 2, блок 2.5, објекти ГП1 и ГП2, у улици Душана Мађарчића Корчагина 2. део.Број станова може бити повећан уколико након спроведеног поступка по Конкурсу за продају 1050 социјално непрофитних становаи Конкурса за продају станова припадницима МУП-а преостане одређени број станова за које нема заинтересованих за куповину.

 

Опредељује се 80 станова за куповину и 60 за давање у закуп на одређено време са могућношћу продужењазакупа.

 

 

 

 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

А – КУПОВИНА СТАНОВА

 

Право учешћа на конкурсу за куповину станова имају бoрци и рaтни инвaлиди, цивилни инвaлиди рaтa и члaнoви пoрoдицe сa кojимaje живeo пoгинули или умрли учeсник oружaних aкциja пoслe 17.8.1990. гoдинe, у складу са прописима о борачко-инвалидској заштити и прописима града Београда као циљна група са израженим потребама за решавање стамбеног питања који су без стана, пријављени на територији града Београда најмање три године и држављани републике Србије.

 

Ратни војни инвалид и корисник породичне инвалиднине по основу палог борца је лице којем је коначним решењем органа надлежног за послове борачко-инвалидске заштите признато право на личну односно породичну инвалиднину у складу са законом којим се уређују права бораца, ратних војних инвалида и породица палих бораца.

 

Б –ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА МОГУЋНОШЋУ ПРОДУЖЕЊА

 

Корисници овог програма су лица којасу без стана, имају пријављенопребивалиште на територији града Београда најмање три године, држављани републике Србије и која остварују приходе којима не могу да обезбеде стан по тржишним условима (у даљем тексту: Корисници).

 

Право на решавање стамбене потребе има лице и чланови његовог породичног домаћинства чији максимални приход за једночлано домаћинство не прелази износ од 1,2 просечне нето зараде у граду Београду. Како је последња позната просечна нето зарада у Београду износила 60.162 динара, то једночлано домаћинство не може имати приходе веће од 72.195 динара.

 

За домаћинства са више од једног члана, приход од 1,2 просечне нето зараде у граду Београду множи се коефицијентом који се израчунава по формули К=1+Ох0,7+Дх0,5 где је О – сваки следећи одрасли члан домаћинства, а Д дете.

 

Приликом утврђивања максималних квалификујућих прихода породичног домаћинства са особама са инвалидитетом, коефицијент се увећава за додатних 0,5.

 

Под приходима се сматрају:

 

$11.                 примања и приходи који се остварују у месечним износима и то приход по основу радног односа, односно зарада, плата или накнада зараде, уговора о делу, пензија, инвалиднина и другапримања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите;

 

$12.                 приход од регистрованог пољопривредног газдинства;

 

$13.                 приход по основу обављања регистроване самосталне делатности.

 

Укупaн прихoд пoрoдичнoг дoмaћинствa чини прихoд oствaрeн у периоду од октобра до децембра 2018. године.

 

За Кориснике се од укупног броја станова у објекту ГП1 и ГП2 опредељује 60 станова.

 

Право решавања стамбене потребе по овом Програму имају:

 

$11.     лица без стана, опредељено                                   45 станова,

 

$12.     лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнooбeзбeђeњe пo прoписимao сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa, a кoja су нeспoсoбнa зa рaд и нeмajу члaнoвe пoрoдицe кojи су у рaднoм oднoсу, опредељено                                                                                        5 станова;

 

$13.     родитељи или стратељи лица са психофизичком ометеношћу, менталном заосталошћу и/или инвалидитетом и сметњама у развоју, опредељено                                                                                                                                                                     5 станова ;

 

$14.     лица са инвалидитетом, опредељено   5 станова.

 

Психофизичка ометеност постоји ако је лице ментално ометено у развоју степена умерене, теже или тешке менталне ометености, глуво или наглуво, слепо, телесно инвалидно и вишеструко ометено у развоју.

 

Инвалидно лице са тешким телесним оштећењем је лице са утврђеним процентом телесног оштећења од 70% до 100%.

 

В - СТРУКТУРА СТАНОВА

 

Учесник на конкурсу, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, може конкурисати за куповину односно закуп стана следеће структуре:

 

          1) самац - гарсоњеру;

 

          2) два члана - једнособан стан;

 

          3) три члана – једноипособан или двособан стан

 

          4) четири и више - двособан или двоипособан.

 

Лице које је остварило право на куповину односно закуп стана може да купи односно закупи стан чија је структура мања од структуре станана који има правопрема броју чланова породичног домаћинства.

 

Г – ЛИЦЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ:

 

 

 

$1-                     без стана

 

Сматра се да је лице без стана ако:

 

$1-оно или члан његовог породичног домаћинства нема у својини на територији Републике Србије усељив стан, односно породичну стамбену зграду која је одговарајућег стандарда за њега и његово породично домаћинство;

 

$1-  ако стан у јавној својини користи по основу закупа на одређено време без права на куповину или ако има стaнaрскo прaвo/зaкуп нa неодређено време на стaнoвимa у свojини грaђaнa или својини задужбина.

 

$1-                     пријављено пребивалиште на територији града Београда најмање три године пре расписивања конкурса

 

$1-                    држављанин Републике Србије.

 

Држављанима Републике Србије сматрају се лица која су држављанство стекла до дана истека рока за пријављивање на конкурс.

 

Сматра се да лице није без стана:

 

$1-                    ако се он или члан његовог породичног домаћинства у периоду од пет година пре објављивања конкурса својом вољом лишио својине или сусвојине на стану или стамбеној згради чија тржишна вредност износи више од 50% тржишне вредности стана одговарајућег стандарда за њега и његово породично домаћинство у смислу Одлуке о располагању становима града Београда;

 

$1-                    ако је са члановима његовог породичног домаћинства користио субвенционисани зајам или једнократну помоћ Републике Србије за решавање стамбене потребе.

 

Стан се продаје односно даје у закуп лицу које испуњава услове према редоследу утврђеном на листи реда првенства.

 

III УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

 

Станови се продају по цени од 450 евра/м2 без ПДВ (495 евра/м2 са ПДВ) и то исплатом купопродајне цене у целости односно путем стамбеног кредита код пословних банака.

 

IV УСЛОВИ ЗАКУПА

 

 

 

Закупнина се одређује у складу са одредбама Правилника о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Сл. гласник РС“ бр. 90/17) и члана 43. Одлуке, на основу обрачуна свих стварних трошкова прибављања и коришћења стана, а обрачунава се у фиксном динарском износу за период од годину дана.

 

Закупнина по m2 се израчунава по формули: З = К x Ц /100/12, где је К проценат од вредности m2 стана и износи 1,454 (максимална вредност умањена за коефицијент амортизације), Ц је тржишна вредност m2 непокретности за годинуу којој се обрачуна закупнина, утврђена у складу са законом и другим прописима који уређује порезе на имовину за лица која не воде пословне књиге и за 2018. годину за 6. зону износи 72.010,00 динара, тако да месечна закупнина износи 87,25 динара/m2.

 

Лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнo oбeзбeђeњe пo прoписимa o сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa имају право на умањење закупнине за 50%.

 

V ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

 

Пријава на Конкурс се врши на обрасцу који се може добити на шалтерима Градске управе града Београдау 27. марта 43-45 и Тргу Николе Пашића 6, као и на сајту Града Београда: www.beograd.rs

 

Пријаве са целокупном потребном документацијом се подносе у згради Градске управе Града Београда у улици 27. марта 43-45, радним данима (понедељак–петак) од 9 до 14 часова, или поштом на исту адресу, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса односно закључно са 18.02.2019. године.

 

Списак потребне документације се налази на последњој страни Пријаве.

 

По истеку рока из конкурса, подаци по поднетим пријавама ће се обрадити и по потреби проверити увидом на лицу места или на други начин.

 

Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или достављени у року од 15 дана од дана пријема позива за допуну документације.

 

Додатне информације се могу добити на телефоне 3309-242 и 3309-236 или у просторијама Градске управе Града Београда у Улици 27. марта 43-45.

 

Документ (2):

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КУПОВИНОМ И ДАВАЊЕМ СТАНОВА У ЗАКУП НА ЛОКАЦИЈИ КАМЕНДИН 2

 

Пријава се подноси по основу припадања одређеној категорији :

 

КУПОВИНА:

 

$11.       Бoрци и рaтни инвaлиди, цивилни инвaлиди рaтa и члaнoви пoрoдицe сa кojимa je живeo пoгинули или умрли учeсник oружaних aкциja пoслe 17.8.1990. гoдинe

 

ЗАКУП:

 

  1. Лица без стана;
  2. Родитељи, усвојиоци, старатељи лица са психофизичком ометеношћу;
  3. Лица са инвалидитетом;
  4. Лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнo oбeзбeђeњe пo прoписимa o сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa, a кoja су нeспoсoбнa зa рaд и нeмajу члaнoвe пoрoдицe кojи су у рaднoм oднoсу.

 

Заокружите одговарајући број

 

Право на решавање стамбене потребе има лице и чланови његовог породичног домаћинства чији максимални приход за једночлано домаћинство не прелази износ од 72.195 динара.

 

За домаћинства са више од једног члана, приход од 1,2 просечне нето зараде у граду Београду (72.195) множи се коефицијентом који се израчунава по формули К=1+Ох0,7+Дх0,5 где је О – сваки следећи одрасли члан домаћинства, а Д дете.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

$1   1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

$1   2.

МАТИЧНИ БРОЈ

 

$1   3.

МЕСТО РОЂЕЊА

 

$1   4.

АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ

 

$1   5.

КОНТАКТ АДРЕСА

 

$1   6.

ЗАПОСЛЕН У

 

$1   7.

АДРЕСА ЗАПОСЛЕЊА

 

$1   8.

ТЕЛЕФОН ПОСАО

ТЕЛЕФОН КУЋА

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН

E-MAIL

       
       

 

ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

 

$1  1.

Стамбени статус

(заокружити и уписатиодговарајуће бодове)

Подстанар

максимални број бодова 190

до 5 година

120 бодова

за сваку следећу навршену годину додаје се по 2 бода

_____год.

_____бод.

Становање у колективном смештају

130 бодова

Корисник собе или лежаја у самачком хотелу

120 бодова

Становање код својих родитеља или родитеља свог супружника или ванбрачног партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико је површина стамбеног простора мања од 15 m2 по члану заједничког домаћинства

120 бодова

Становање код блиских сродника

115 бодова

Становање у заједничким просторијама у стамбеној згради у уговорном односу са Скупштином станара

 

115 бодова

за сваку навршену годину додаје се по 1 бод

_____год.

_____бод.

Корисник стана или просторија за службене потребе или по одлуци правног лица о привременом коришћењу односно закупу стана или просторије

110 бодова

Становање код својих родитеља или родитеља свог супружника или ванбрачног партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико је површина стамбеног простора већа од 15 m2 по члану заједничког домаћинства

100 бодова

Коришћење стана или заједничких просторија без правног основа

100 бодова

Други стамбени статус

100 бодова

 

Бодује се само последњи стамбени статус у континуитету.

 

$1  2.

Здравствено стање

(заокружити бодове)

 

10 бодова

(уписати назив болести)

 

Под здравственим стањем подразумевају се: малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне болести у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом; генетске болести које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе са непотпуним ремисијама и трајним изменама личности; епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција, на дијализи и после трансплатације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење плућне вентилације са хроничном респираторном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за дуготрајну оксигено – терапију; тешке урођене и стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехокардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после трансплатације јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног здравственог стања.

 

$1  3.

Инвалидност

(заокружити одговарајуће бодове)

$1-    Потпуни губитак радне способности

$1-    Постоји преостала радна способност

10 бодова 5 бодова

 

 

Телесно оштећење

(заокружити одговарајуће бодове)

$1-    Телесно оштећење 100%

$1-    Телесно оштећење 90%

$1-    Телесно оштећење 80%

$1-    Телесно оштећење 70%

$1-    Телесно оштећење 60%

$1-    Телесно оштећење 50%

$1-    Телесно оштећење 40%

$1-     Телесно оштећење 30% и мање

10 бодова

9 бодова

8 бодова

7 бодова

6 бодова

5 бодова

4 бода    

3 бода

 

Учеснику на конкурсу и члану његовог породичног домаћинства припадају појединачно бодови само по једном основу из тачке 3.

 

Инвалидност и телесно оштећење се вреднује до 15 бодова.

 

$1  4. 

Број чланова породичног домаћинства

(уписати чланове породичног домаћинства и сродство)

       
     
     
     

(име члана породичног домаћинства)

(матични број)

(сродство)

(бодови)

(додатни бодови за родитељакоји сам врши родитељско право)

 

 

Члановима породичног домаћинства сматрају се: супружник или ванбрачни партнер, деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад), која су рођена или усвојена до дана истека рока за пријављивање на конкурс, а нису старија од 26 година живота на дан истека рока за пријављивање на конкурс, под условом да нису запослена, друга лица која је учесник у конкурсу или његов супружник, односно ванбрачни партнер дужан по закону да издржава. Члановима породичног домаћинства сматрају се лица из става 2. овог члана под условом да живе са учесником у конкурсу у заједничком домаћинству. За сваког члана породичног домаћинства лицу припада по 5 бодова. Родитељу који сам врши родитељско право припада додатних 5 бодова.

 

$1  5.

Дужина пребивалишта на територији града Београда

   

(уписати датум пријаве пребивалишта)

(бодови)

 

За сваку годину пребивалишта на територији града Београда у непрекидном трајању подносиоцу захтева припада по 1 бод, а највише 20 бодова.

 

РОДИТЕЉИ, УСВОЈИОЦИ ИЛИ СТАРАОЦИ ЛИЦА СА ПСИХОФИЗИЧКОМ ОМЕТЕНОШЋУ

 

$1  6. 

Психофизичка ометеност

Вишеструка ометеност у развоју

60 бодова

Тешка ментална ометеност, слепило без видне функције, телесна инвалидност

40 бодова

Тежа ментална ометеност, слепило са оштрином вида између 0,05 и осећаја светлости, глувоћа

30 бодова

Умерена ментална ометеност, наглувост – тешки губитак слуха

20 бодова

Наглувост тежи губитак слуха

10 бодова

(заокружити одговарајући број бодова)

(додатни бодови)

 
         

 

Број бодова се увећава за по 5 бодова за случај да су у породици два или више лица са телесним оштећењем или ометена у развоју.

 

               

 

ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

$1  7. 

Степен телесног оштећења

$1-   100% телесно оштећење

$1-   90% телесно оштећење

$1-   80% телесно оштећење

$1-   70% телесно оштећење

40 бодова

30 бодова

20 бодова

10 бодова

(заокружити одговарајући број бодова)

(додатни бодови)

 
         

 

Број бодова се увећава за по пет бодова за случај да су у породици два или више лица са физичким оштећењем.

 

               

 

У складу са чланом 10. став 2. Закона о заштити података о личности дајем пристанак Комисији за стамбена питањаза обраду нарочито осетљивих података о личности за мене и чланове могпородичног домаћинства наведене у Пријави, а сходно одредбама наведеног Закона.

 

Београд, _____________године

 

____________________________________

 

(потпис подносиоца пријаве)

 

Пријава са потребном документацијом се предаје лично или доставља на адресу:

Градска управа града Београда, Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд, са напоменом: "Конкурс за станове"

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 18.02. 2019. године


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

$11.       Фотокопија личне карте обе стране личне карте или штампани испис биометријске личне карте за подносиоца пријаве и за све пунолетне чланове породичног домаћинства

 

$12.       Извод из Матичне књиге рођених за децу (фотокопија)и извод из Матичне књиге венчаних (фотокопија)

 

$13.       Уверење о пребивалишту издато од МУП у Љермонтовој улици број 12за подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства

 

$14.       Потврдапослодавца о приходимаподносиоца пријаве и чланова породичног домаћинства за последњих шест месеци

 

$15.       Доказ о стамбеном статусу

 

$1-         Документи без обзира на врсту стамбеног статуса

 

$1~         изјава да нема стан или породичну стамбену зграду

 

$1~         правноснажна одлука којом је расправљена заједничка имовина разведених супружника (фотокопија)

 

$1~         правоснажна одлука којом је окончан оставински поступак (фотокопија)

 

$1-         Подстанарски статус

 

$1~         уговор о подстанарском односу(оригинал или фотокопија)

 

$1~         изјава станодавца о начину коришћења стана

 

$1~         доказ о својини станодавца на стану (фотокопија)

 

$1~         изјава о станодавцима, периодима и адресама на којима је становао

 

$1~         потврда органа управљања стамбеном зградом потписана од овлашћеног лица и печатом стамбене зграде

 

$1-         Становање код родитеља

 

$1~         доказ о власништву на стану или о коришћењу стана својих или родитеља супружника (фотокопија)

 

$1~         доказ опребивалишту родитеља на стану (фотокопија личне карте или обе стране биометријске личне карте или штампани испис)

 

$1-         Остало

 

$1~         уговор и други оверени документи о праву коришћења (фотокопија)

 

$16.       Доказ о статусу родитеља који сам врши родитељско право

 

$1-         извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног судског органа о проглашењу несталог лица умрлим (фотокопија)

 

$1-         пресудa о разводу брака, односно одлука надлежног органа о вршењу родитељског права, односно споразум родитеља (фотокопија)

 

$17.       Доказ о здравственом стању

 

$1-         мишљење односно извештај здравствене установе у којој је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара одговарајуће специјалности који је издат само за сврху конкурисања за социјално непрофитне станове и није старији од шест месеци до дана истека рока за пријављивање на конкурс и медицинском документацијом потребном за верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др (фотокопија)

 

$18.       Доказ о инвалидности

 

$1-         решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донетo до данаистека рока за пријављивање на конкурс (фотокопија)

 

$19.       Доказ о телесном оштећењу

 

$1-         решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно другог надлежног органа донетo до данаистека рока за пријављивање на конкурс (фотокопија)

 

$110.    Родитељ, усвојитељ или старатељ лица са психофизичком ометеношћу

 

$1-         мишљење територијално надлежне комисије за преглед деце ометене у развоју и решење надлежног органа о степену психофизичке ометености издато до данаистека рока за пријављивање на конкурс (фотокопија)

 

$111.    Лица са инвалидитетом

 

$1-         решење Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање донето до данаистека рока за пријављивање на конкурс (фотокопија)

 

$112.    Ратни војни инвалиди односно чланови породица

 

$1-         решење по одредбама Закона о основним правима бораца донето до данаистека рока за пријављивање на конкурс (фотокопија)

 

IZJAVA

 

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

НОВОСТИ

УРМВИ на консултацијама са претставницима Министарства
Претставници Министарства за рад запошљавање, борачка и социјлана питања, Саша Дујовић и Љубиша Величковић, одржали су радни састанак са претставницим...

Опширније...

Стефановић и Вулин одржали састанак са претставницима борачких удружења и удружења пензoнисаних...
Потпредседник Владе Србије Небојша Стефановић и министар одбране Александар Вулин одржали су у дому Војске састанак са претставницима борачких удружењ...

Опширније...

Из штампе је изашао Војни инвалид број 122
Часопис Војни инвалид број 122 отворио је теме које су многи желели да заувек буду затворене. https://www.youtube.com/watch?v=ylWs7UdLOdI&t=980...

Опширније...

УСКОРО БЛОКАДА РАЧУНА УРМВИ ЗБОГ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА ИЗ 2016
Пресудом Прекршајног суда у Београду ПР 185679/2016 од 28.02.2017. године која је постала правоснажна децембра 2017. године УРМВИ је требало да палти ...

Опширније...

Дан сећања на жртве злочиначке акције Олуја
Представници Удружења ратних војних и мирнодопских инвалида Србије присуствовали су дану сећања на страдале и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Ол...

Опширније...