ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2014 ДО 2016 ГОДИНЕ И. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ

Уводне напомене

У укупном ангажовању Удружења РМВИ Србије приоритет увек мора имати реализација задатака и активности које имају за циљ да надлежни органи обезбеђују неопходне услове за реализацију свих основних права и пуног нивоа законске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида и корисника породичне инвалиднине. Остваривање овог циља захтева да Удружење буде стално и активно укључено у предлагање, израду и све измене законских прописа и да остварује увид у њихову конкретну реализацију, на општем, али и на нивоу сваког корисника права појединачно, када је то потребно и неопходно. То омогућава организовано, благовремено и ефикасно реаговање Удружења и његових чланова на појаве неостваривања законом утврђених права, или умањивања утврђеног нивоа њихове укупне заштите.
Основни задаци и активности

1. Најзначајнији, и свакодневни задатак Удружења РМВИ Србије, његових органа и тела градских и општинских удружења РМВИ представља предузимање свих неопходних мера и активности за обезбеђивање потпуне, благовремене и доследне реализације основних права и укупне законске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида и корисника породичне инвалиднине.

2. Посебну пажњу неопходно је посветити конкретном положају, условима у којима живи и потребама сваког корисника права, што може и треба да омогући да са најугроженијим међу њима обезбеде додатна помоћ и заштита.

3. Праћење практичне реализације прописа о заштити војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, њихово анализирање, упоређивање са искуствима других земаља, а потом и предлагање њихових измена и допуна које би омогућиле унапређивање заштите војних инвалида, чим се за то створе објективни услови, представља специфичан и веома значајан задатак органа и тела Удружења.

4. Ради доследног остваривања законске заштите војних инвалида и јачања укупног статуса војних инвалида неопходно је одржавати редовну комуникацију и сарадњу са ресорним Министарством са циљем да оно у континуитету буде обавештавано о запажањима, потребама и захтевима војних инвалида у области остваривања њихове законске заштите и предлозима Удружења за њихово решавање.

5. Са циљем да се материјално-социјални положај војних инвалида и на нивоу Републике и на нивоу општина и градова додатно побољша потребно је да се органи и тела Удружења и општинска и градска удружења РМВИ организовано и упорно залажу за додатне погодности и олакшице за ратне и мирнодопске војне инвалиде и чланове породица погинулих бораца у саобраћају, приликом плаћања комуналних, ПТТ и других услуга, смештаја остарелих и изнемоглих војних инвалида у установе социјалне заштите, смештај деце погинулих бораца и умрлих војних инвалида у ученичке и студентске домове и њихов упис у образовне институције свих нивоа, као и одговарајуће пореске и друге олакшице и погодности које им живот могу учинити мање тешким итд.

II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ

Основни задаци и активности

1. Удружење ће се доследно и одлучно залагати да се лична и породична инвалиднина, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, накнада за време незапослености, борачки додатак и сва остала примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине по свим важећим прописима обрачунавају у пуним износима и исплаћују у прописима предвиђеним роковима и супротстављати свим покушајима њиховог умањивања, као и кашњењу у њиховој исплати.

2. Здравствена заштита војних инвалида представља најзначајније питање којем Удружење мора посвећивати највећу пажњу, а њено обезбеђивање је најзначајнији задатак ресорног републичког Министарства задуженог за реализацију основних права и законске заштите војних инвалида и корисника породичне инвалиднине. Реализација овог основног права обзиром на старосну доб највећег броја корисника права, све више добијати на значају. Бесплатно лечење и лекове значајно је обезбедити за све војне инвалиде јер њихов живот због инвалидности и поодмаклих година у највећем броју случајева зависи од свакодневне употребе одређених лекова и веома честог коришћења здравствених услуга.

Основни циљ мора бити да се војним инвалидима обезбеди брза, квалитетна, бесплатна и приоритетна здравствена заштита, укључујући и бесплатно добијање неопходних лекова, што је истовремено и у директној функцији заштите и јачања њиховог материјално-социјалног положаја.

Посебно место у здравственој заштити има област ортопедских помагала у којој су без обзира на битна побољшања још увек присутни значајни и за војне инвалиде најболнији проблеми.

3. Када је у питању климатско-бањско лечење циљ Удружења остаје да ово право буде сачувано као једно од основних права, а потом и да што пре отпочне његово конкретно остваривање.

4. Полазећи од чињенице да је право на бесплатну и повлашћену вожњу значајно основно право војних инвалида Удружење РМВИ Србије и општинска и градска удружења РМВИ ће се залагати за његово очување и практичну реализацију.

5. У остваривању права на путничко моторно возило посебан проблем је непримењивост важећих одредби Закона. Он је превазиђен на тај начин што је корисницима овог права уместо испоруке возила исплаћен одговарајући новчани износ, али овим решењем већина корисника није задовољна, па ће се Удружење залагати да се ово питање у целовитије уреди и да се ово право редовно сервисира јер ће за то у наредним годинама бити знатно мање средстава.

6. Један од циљева Удружења је да се у Закон о борачко-инвалидској заштити уведе ново право војних инвалида и корисника породичне инвалиднине на решавање стамбених потреба и да се из садашњих републичких прописа преузму права на месечно новчано примање, на професионалну рехабилитацију и на накнаду трошкова смештаја у установе социјалне заштите. Поред тога што ће ово омогућити да један број војних инвалида и корисника породичне инвалиднине оствари поједина од наведених права биће и случајева да ће неки од њих, због определења да се инвалидска примања убудуће третирају као приход и улазе у укупна примања, остати без неких досадашњих примања, јер ће премашити имовински цензус који је предуслов за остваривање тих права. Када се очекиване промене имају у виду нужно се намеће закључак да ће један од можда најзначајнијих задатака општинских и градских удружења РМВИ и органа и тела Удружења РМВИ Србије бити, с једне стране да обавесте све кориснике о могућностима и начину остваривања нових права и да активно учествују у изради евиденције њихових потенцијалних корисника, а с друге да не мању пажњу обрате на евидентирање оних корисника који ће остати без дела својих досадашњих инвалидских примања, сагледају како се то одражава на њихов стандард и у случајевима где то буде било потребно предложе решења за отклањање негативних последица и заштиту стандарда тих војних инвалида и корисника породичне инвалиднине. Ово се посебно односи на поједине кориснике који ће остати без ранијег права на материјално обезбеђење (месечно новчано примање) и РВИ од осме до десете групе који више неће моћи да остваре право на накнаду за време незапослености, уколико то право већ нису остварили по досадашњим прописима, а којима због тога одмах треба обезбедити запослење.

III. ЦИЉЕВИ, ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА НА ПЛАНУ УНАПРЕЂИВАЊА МАТЕРИЈАЛНО-СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ВИ И КПИ

Основни задаци и активности

1. Организовање састанака са представницима свих републичких министарстава ради договора и утврђивања конкретне стратегије заједничког деловања и ангажовања на решавању проблема и потреба војних инвалида и корисника породичне инвалиднине који спадају у делокруг њиховог рада.

2. Организовање конференција за штампу и анимирање медија за писање о проблемима војних инвалида и корисника породичне инвалиднине и раду њихових удружења.

3. Организовање саветовања, научних скупова, трибина и др. ради укључивања науке, научних достигнућа и искустава у све активности чији је циљ унапређивање материјално-социјалног положаја и квалитета живота војних инвалида.

4. Наставак разговора, контаката и сарадње са руководствима општина и градова у Србији са циљем да се локалне самоуправе што директније и непосредније укључе у решавање проблема и потреба војних инвалида и корисника породичне инвалиднине. Ово је посебно значајно радити редовно, организовано и упорно, јер се највећи део проблема и потреба војних инвалида најлакше може решавати у срединама у којима они живе и раде.

5. Реализовати Пројекте кроз организовање едукативних састанака са локалним органима власти, посебно управама за борачка и инвалидска питања, ради њиховог оспособљавања за ефикасније и потпуније решавање проблема у области унапређивања материјално-социјалног положаја војних инвалида и корисника породичне инвалиднине.

IV. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ НОРМАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЛАГАЊА ЗА УЧВРШЋИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРАВА ВИ И КПИ

Основни задаци и активности

1. Неопходно је да Удружење даље настави са учешћем у изради републичког Закона о борачко-инвалидској заштити и залагањем да што већи број питања, проблема и права војних инвалида буде регулисан и решаван једним, односно Законом о борачко – инвалидској заштити, а не у већем броју општих прописа и закона којима се регулишу само поједине области живота, јер би такав приступ омогућио лакши и ефикаснији начин решавања тих потреба и проблема.

2. Сарадња и контакти са здравственим, научним и другим установама и институцијама са циљем њиховог мотивисања да буду предлагачи допуна законских прописа и усавршавања система функционисања институција у бројним, готово свим, областима које су важне и значајне за војне инвалиде и кориснике породичне инвалиднине.

3. Писање и припремање чланака за "Војни инвалид", друге часописе и дневне листове и наступа на електронским медијима.

V. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА НА ЈАЧАЊУ ДРУШТВЕНОГ СТАТУСА ВИ И КПИ

Основни задаци и активности

1. Осмишљено и редовно обележавање јубилеја и догађаја везаних за правну заштиту војних инвалида и њихово организовање битно доприноси обавештености најшире јавности о војним инвалидима, њиховим заслугама, потребама, правима, очекивањима и жељама и обезбеђује њену већу подршку за остваривање достојног, материјално сигурног и друштвено афирмисаног и заштићеног положаја и статуса ратних и мирнодопских војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, а досадашња искуства из рада Удружења недвосмислено и најбоље потврђују исправност ове тврдње.

2. Манифестације које се организују у оквиру протокола Србије и Београда, као и оне који организују друге друштвене организације, сродна удружења, значајне институције и установе, односно учешће Удружења у њима је добра прилика за његову даљу афирмацију.

VI. ЗАДАЦИ НА ДАЉЕМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ И АКЦИОНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И КАДРОВСКОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ЈАЧАЊУ УДРУЖЕЊА

Основни задаци и активности

1. Неопходно је да и даље активно покушавамо да УРМВИ Србије добије статус удружења од посебног друштвеног значаја. Тиме обезбедити да у Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица буде формулисана и одредба да ће Држава финансирати рад таквог удружења, што би ојачало нашу позицију.

2. Рад удружења РМВИ у даљем мора бити усмерен ка обновљању рада више од 40 удружења и њиховом реактивирају и поновном упишу у Регистар, а да се удружења формирају и у преосталим општинама, за шта постоје реалне могућности.

3 . Број постојећих, али и општинских и градских удружења РМВИ која ће у догледно време обновити свој рад и чланова повећава одговорност органа и тела Удружења РМВИ Србије а конкретни резултати њиховог ангажовања и деловања морају да се мере само тиме колико је и да ли је то ангажовање допринело побољшању материјално-социјалног положаја, статуса и законске заштите војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, на општем нивоу и у свакој средини посебно.

4. Стално усавршавање система комуницирања између општинских и градских удружења РМВИ и органа и тела Удружења РМВИ Србије, односно интерног информисања, представља значајан задатак органа и тела Удружења, јер је то услов веће оспособљености за извршавање свих задатака, улоге и циљева Удружења.

5. Обезбеђивање неопходних и довољних финансијских средстава за рад Удружења представља предуслов његовог опстанка, активног и квалитетног рада и ангажовања на извршавању његових основних циљева, улоге и задатака и један је од веома значајних задатака и обавеза његових органа и тела.

VII. ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ ВЕЗАНИ ЗА ВРАЋАЊЕ, ИЛИ ОСТВАРИВАЊЕ ОБЕШТЕЋЕЊА ЗА ОДУЗЕТУ И ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИМОВИНЕ РВИ

Основни задаци и активности

1. Основни задатак органа и тела Удружења РМВИ Србије и општинских и градских удружења РМВИ је да обезбеде наменско коришћење, очување и унапређивање сада постојеће, односно ненационализованог дела имовине РВИ и нове имовине, стечене у последње две деценије.

Посебно је значајно спречити да се та имовина на било који начин везује за било кога другог као њеног титулара јер искуства из прошлости говоре да је то готово увек био само први корак у њеном отуђивању од изворних власника, односно од ратних војних инвалида.

2. Други не мање значајан задатак је довршити евиденцију некадашње, не мале и разноврсне имовине РВИ која је од њих отуђена на разне начине, најчешће кроз национализацију, што ће Удружењу РМВИ Србије и општинским и градским удружењима омогућити да у законом одређеним роковима затраже повраћај ове имовине.

3. Посебно је значајно да се, без одлагања, припреме одговарајућа решења и механизми, односно одлучи о начину управљања постојећом и имовином РВИ која ће им бити враћена у поступку денационализације.

4. Део некадашње имовине РВИ, посебно оне која је национализована, а потом и отуђена, објективно неће моћи да буде враћена њиховим удружењима. Међутим, то не значи да и ова имовина не може, бар делимично, да буде у функцији задовољавања њихових потреба. Уз то могуће је да се уместо имовине која не може бити враћена добије новчано обештећење за њу.

6. Неопходно је да се интензивирају и доведу до краја већ започети судски и други поступци који су покренути како би непокретна имовина РВИ која није национализована, али је укњижена на друге субјекте, била поновно укњижена, односно прекњижени у корист удружења војних инвалида.

VIII. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ И ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА


Основни задаци и активности

1. У 2014. години неопходно је обезбедити финансијске и друге услове за учешће представника Удружења РМВИ Србије на заседању Генералне Скупштине ФМАЦ, Европски део која ће у јуну године, бити одржана у Цетињу.

2. Удружење треба да обезбеди да сви релевантни и надлежни државни органи буду упознати са ставовима, закључцима, препорукама и другим документима ФМАЦ, посебно оним који се залажу за очување достигнутог нивоа заштите и новчаних примања војних инвалида, јачање њиховог материјално-социјалног положаја и статуса, бољу рехабилитацију, лечење итд.

3. И у наредном периоду већ доказано корисну сарадњу са Савезом удружења војних инвалида Словеније и Републике Српске треба наставити и даље унапређивати у складу са објективним околностима и могућностима.

4. Интензивирање активности на успостављању сарадње Удружења РМВИ Србије са ветеранским и организацијама ратних и других војних инвалида земаља Европе и Света у наредном периоду треба да има такође приоритет у овој области деловања Удружења.

5. Да би у овој области активности Удружења били остварени потребни и могући резултати биће неопходно учинити напоре да се Комисија Републичког одбора за међународну сарадњу што више оспособи да буде и носилац и реализатор свих задатака и акција на плану међународног деловања и сарадње

IX. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КОНТАКАТА И КОМУНИКАЦИЈА СА ЈАВНОШЋУ

Основни задаци и активности

1. Пошто је крајњи циљ обраћања јавности путем средстава јавног информисања, конференција за штампу, гостовања у ТВ и радијским емисијама, стварање трајне свести окружења о томе да војни инвалиди, имају посебне потребе, али и да представљају категорију грађана са посебним заслугама, неопходно је да се обраћање јавности обавља стално и организовано и то представља одговоран и озбиљан задатак органа и тела Удружења РМВИ Србије и свих општинских и градских удружења РМВИ.

2. Посебно је значајно да се са јавношћу комуницира редовно и не само поводом проблема у остваривању законске заштите војних инвалида, јавних протеста итд., већ и другим поводима као што су бројна за војне инвалиде важна и специфична питања, редован рад и деловање Удружења, јубилеји војних инвалида и све друге активности Удружења и његовог чланства.

3. Значајан део ових активности треба да представљају припреме наступа представника Удружења у програмима ТВ и радио станицама, на конференцијама за штампу и чланака, саопштења, коментара и др. за писане медије.

4. Битан део ових активности представљаће и остваривање контаката са органима власти, институцијама, установама и др. ради побољшања услова за рад Удружења РМВИ Србије.

5. Републички одбор Удружења РМВИ Србије треба да размотри и могућност, односно потребу, увођења функције портпарола Удружења који би био овлашћен и задужен да у његово име даје потребна саопштења за јавност.

X. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЊА ДРУШТВЕНИХ, КУЛТУРНИХ, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ И ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА


Основни задаци и активности

1. Постоје потреба и могућности да се у наредним годинама организује већи број индивидуалних спортско-рекреативних активности и такмичења ратних и мирнодопских војних инвалида у дисциплинама куглање, стони тенис, стрељаштво, шах, ауто рели, риболов, пикадо и билијар, што се може остварити кроз организовање општинских, регионалних и републичких такмичења, наравно ако за то буду обезбеђена потребна материјална средства.

2. Удружење РМВИ Србије ће покушати да у једној од наредних година коначно организује већ дуго планирано такмичење на нивоу Републике у шаху, стрељаштву, пикаду, куглању, стоном тенису или риболову, или у више ових дисциплина, у Београду или неком другом граду у Србији (Ивањици), где за то постоје најповољнији услови.

3. Организовање друштвеног, културног и спортско-рекреативног живота и активности војних инвалида је посебно значајан и актуелан задатак општинских и градских удружења РМВИ

4. Сарадња са другим организацијама инвалидних лица на плану спортско-рекреативних активности, која је већ традиционална, у наредном периоду треба да буде још интензивније и боље организована.

5. Ради обезбеђивања просторних и других услова и стручне помоћи у организовању спортско-рекреативних активности војних инвлида биће неопходно остваривати сталну и квалитетну сарадњу и са спортским центрима, клубовима и друштвима.

XI. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА СЛОБОДАРСКИХ И ТРАДИЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

Основни задаци и активности

1. У оквиру обележавања значајних датума и догађаја везаних за организовање и деловање ратних војних инвалида и њихових удружења, чему у овој области деловања Удружења РМВИ Србије припада посебно место, треба на пригодан начин обележавати годишњице обнављања и рада Удружења РМВИ Србије, годишњице оснивања првог Удружења РВИ на овим просторима (1919. године у Славонском Броду), 2014. из штампе ће изаћи 100-ти број часописа "Војни инвалид",

2. Сваке године биће, на одговарајући начин, обележаван Дан Удружења РМВИ Србије – 28. октобар, а то може бити учињено одржавањем свечаних седница Републичког одбора, организовањем тематских изложби, других манифестација, књижевних вечери, спортских такмичења итд.

3. Удружење РМВИ Србије редовно,треба да учествује у свим свечаностима и манифестацијама које ће у области неговања традиција и обележавања значајних догађаја и датума бити организоване на нивоу Републике Србије и Београда

4. Посебна је обавеза свих удружења РМВИ да се редовно одазива и учествује у обележавању јубилеја сродних удружења и организација и да их позива да присуствују обележавању значајних догађаја и јубилеја везаних за војне инвалиде и њихова удружења.

XII. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА СРОДНИМ УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА

Основни задаци и активности

1. Удружење РМВИ Србије ће наставити сарадњу и заједнички деловати са другим удружењима војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, посебно репрезентативним, борачким организацијама, организацијама других инвалидних лица и установама и институцијама чији је рад од важности за војне инвалиде јер је у функцији сервирања њихових права и задовољавања њихових потреба, а основи циљ ове сарадње је заједничко ангажовање, или обезбеђивање подршке Удружењу РМВИ, односно његовим циљевима у области законске и других видова заштите војних инвалида.

2. Поред других удружења војних инвалида Удружењу РМВИ Србије природно су најближа, због готово истих проблема и потреба чланства, удружења цивилних инвалида рата па досадашњу сарадњу са њима треба учинити још организованијом, приснијом и редовнијом.

3. Сарадња са борачким организацијама такође има значај и логична је, па ће Удружење РМВИ Србије и у будуће бити потпуно отворено за све видове ове сарадње који полазе са позиција међусобног уважавања и доприносиће њеном даљем унапређивању.

4. Један од актуелних задатака органа и тела Удружења остаје иницирање сарадње и са свим другим организацијама инвалидних лица, односно лица са посебним потребама јер и са њиховим активностима Удружење има додирних тачака и може заједнички деловати.

Ова сарадња има за циљ да се у основи исти, или веома слични проблеми и потребе чланства организација инвалидних лица ефикасније решавају кроз заједничко наступање и деловање према надлежним органима и институцијама које су дужне да реализују заштиту и стварају услове за укључивање у нормалан живот војних инвалида и других инвалидних лица, као и заједничко наступање у јавности.

6. Односе сарадње Удружење РМВИ ће развијати и са органима власти и управе, на свим нивоима, организацијама Црвеног крста, центрима за социјално старање, хуманитарним и свим другим организацијама и институцијама које могу допринети потпунијој и бољој заштити појединаца, појединих категорија, или свих личних војних инвалида, или корисника породичне инвалиднине.

XIII. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Основни задаци и активности

1. Довршетак Четврте књиге едиције под називом "Правна заштита војних инвалида и породица погинулих ратника" чији ће садржај бити посвећен широј и комплексној разради свих најважнијих права војних инвалида и корисника породичне инвалиднине која су утврђена садашњим прописима. Књига је углавном припремљена али се чека доношење новог Закона о борачко - инвалидској заштити како би се могло оценити да ли је неко од права утврђених тим Законом потребно приказати у овој књизи. У 2014 години доштампати 100 комплета књиге "Правна заштита војних инвалида и породица погинулих ратника"јер је иста подељена.

2. Већ дуже време присутна је идеја коју би требало реализовати о издању Монографије Удружења РМВИ Србије.

3. Издање које такође треба да има приоритет, а које би могло да буде и део едиције "Правна заштита војних инвалида и породица погинулих ратника са збирком прописа" чинили би на једном месту прикупљени текстови из "Војног инвалида" који се тематски односе на правну заштиту војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, обрађују поједина њихова права и начин њиховог остваривања, коментаришу и указују на проблеме у остваривању основних права, говоре о интересном организовању војних инвалида итд.

4. Штампање већег броја кратких и практичних упутстава за остваривање статуса војног инвалида, или корисника породичне инвалиднине и појединих права према закону о њиховој заштити, организовање друштвеног, спортско-рекреативног, културног и забавног живота, рада њихових удружења итд., било би од изузетне користи за општинска и градска удружења РМВИ и њихово деловање, па би овакве публикације требало припремати и штампати у континуитету, наравно уколико за то буду обезбеђена потребна материјална средства.

5. Сваке године треба извршити одабир и организовати штампање по једне књиге чији је аутор војни инвалид, а њену промоцију као значајан део програма обележавања Дана Удружења РМВИ Србије – 28. октобра. Наравно и овај део издавачке делатности понајвише ће зависити од расположивих материјалних средстава.

XIV. ЦИЉЕВИ ИЗДАВАЊА И ЗАДАЦИ НА ПРИПРЕМАЊУ, ШТАМПАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ЧАСОПИСА УДРУЖЕЊА РМВИ СРБИЈЕ "ВОЈНИ ИНВАЛИД"

Основни задаци и активности

1. Стално побољшавање услова за припремање "Војног инвалида" представља основни предуслов очувања оствареног нивоа и квалитета писања и садржаја, а то се посебно односи на кадровско јачање Уредништва, обезбеђивање већег броја сарадника и аутора, бољих техничких и организационих услова, довољних материјалних средстава за његово припремање и штампање итд.

2. Издавањем "Војног инвалида" Удружење ће стално доприносити побољшању обавештености војних инвалида и корисника породичне инвалиднине о њиховим правима, законској заштити и другим релевантним и занимљивим питањима, подстицању свих на деловање у овој области, очувању и унапређивању заштите војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, отклањању, или бар ублажавању медијске блокаде када су у питању интересовања, стваралаштво, укупан живот, права, потребе и положај војних инвалида и рад Удружења РМВИ, омогућавати да што већи број корисника права читајући часопис дође до одговора на сва питања из области своје законске заштите и обезбеђивати прикупљање архивске грађе о законској заштити војних инвалида и корисника породичне инвалиднине и раду њихових удружења.

3. Најконкретније и оперативне задатке у раду на издавању Часописа представљају праћење догађаја везаних за живот, рад, законску заштиту и однос окружења према ратним и мирнодопским војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине, као и активности Удружења РМВИ Србије.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА

Стручна служба и органи и тела Удружења РМВИ Србије сачиниће на основу Програма и орјентационог плана рада Удружења у периоду од јуна 2014. до јуна 2016. године оперативне планове свог рада и деловања за 2014 годину који ће садржати одређену поделу задатака по делокругу рада сваке од комисија Републичког одбора, Извршног одбора, Републичког одбора и Надзорног одбора Удружења, Уредништва часописа "Војни инвалид", Стручне службе и општинских и градских удружења РМВИ.

Већина истакнутих циљева и ангажовање на њиховој реализацији представљају свакодневне и сталне задатке и послове чија реализација траје стално и без прекида, па ће тако бити и у 2014. године. Главни носиоци реализације, руководство Удружења и запослени у Стручној служби обављаће свакодневне задатке везане за одређене рокове, као што су они у областима међународне сарадње и деловања, неговања традиција итд., благовремено ће иницирати њихову реализацију од стране одређених комисија и других тела, али ће и сами учествовати у њој, а све задатке у областима залагања за очување и унапређивање законске заштите и статуса војних инвалида и корисника породичне инвалиднине и пружања корисницима конкретне помоћи у остваривању права, издавање и штампање часописа Удружења "Војни инвалид", организовање друштвених, културно забавних и спортско рекреативних активности, даљег акционог и организационог јачања Удружења и др. такође ће обављати запослени и носиоци функција у Удружењу.

Када су у питању праћење и процена постигнућа и контрола и оцењивање квалитета и благовремености извршавања појединих задатака и активности и укупног рада Удружења њих ће вршити Извршни одбор РО и Републички одбор, као и Надзорни одбор Удружења. Али и томе ће претходити ангажовање запослених у Стручној служби и руководства Удружења који ће о томе сачинити одређене извештаје и анализе.

Најкраће начин реализације задатака, методологија која се у томе користи и облици контроле и надзирања активности на реализацији циљева и задатака су у Удружењу РМВИ Србије већ уходани и добро разрађени, а да су били и ефикасни потврђују постигнути резултати.

ПРАТИТЕ НАС!

НОВОСТИ

КОНКУРС ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РВИ
Конкурс за решавање стамбених потреба Ратних војних инвалида куповином станова на локацији Камнедин 2 објављен је 16.01.2019. године у дневном листу “...

Опширније...

Градоначелник Синиша Мали разговарао са претставницима РВИ и ветерана
Градоначелник Београда, Синиша Мали примио je делегацију Ратних војних инвалида (РВИ) и бораца поводом иницијативе коју су покренула њихова репрезен...

Опширније...

УРМВИ ОДАО ПОЧАСТ ПАЛИМ БРЦИМА НА ЛЕГЕТУ
Стрњиште се плавило од покошених аустроугарских војника... ... известио је чешки новинар Егон Ервин Киш на почетку битке на Легету у Првом светском р...

Опширније...

Вукојевић: Ја сам за нови закон
08.08.2018. године у просторијама Министарства за рад, борачка и социјална питања одржан је састанак са изабраним представницима репрезентативним бо...

Опширније...

Бањско климатско лечење 2019. година
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЈАВНИ ПОЗИВ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА РАДИ УПУЋИВАЊА ...

Опширније...