На основу члана 103, а у вези са чланом 50. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (,,Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 29/98 и 25/00 – СУС и ,,Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон),
Министар рада и социјалне политике доноси
 
ПРАВИЛНИК
о ортопедским помагалима војних инвалида
"Службени гласник РС", бр. 45 од 15. јуна 2009, 24 од 8. марта 2016, 74 од 18. октобра 2019.
 
 PRAVILNIKINTERNET
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се медицинске индикације на основу којих се војном инвалиду признаје право на ортопедска и друга помагала (у даљем тексту: помагала), врсте и рокови трајања помагала и начин остваривања права на помагала.
 
Члан 2.
Помагала у смислу одредаба овог правилника су: протезе, ортозе и инвалидска колица, која војном инвалиду омогућавају да се побољша оштећена функција екстремитета или служе као замена за недостатак екстремитета до којег је дошло због повреде, озледе или болести.
 
Члан 3.
Право на одређену врсту помагала војни инвалид остварује у зависности од медицинских дијагноза по основу којих му је признат војни инвалидитет, антропометријских и других карактеристика војног инвалида и осталих услова који су од значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала.
 
Члан 4.
Помагала и њихови саставни делови морају бити израђени од материјала чији квалитет гарантује њихову функционалност, према стандарду који је наведен у Листи помагала која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.
Електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају сматрају се помагалом високог стандарда који се одређује према међународном стандарду ISO 9999.
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
Члан 4а*
„Сваки саставни део помагала садржи угравиран или ласерски уписан серијски број, који уписује произвођач или испоручилац помагала. Обавезан пратећи део помагала је техничка књижица помагала.
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
Члан 5.
Листа помагала садржи:
– назив и шифру помагала;
– делове помагала са њиховом шифром (подшифра);
– материјале од кога су направљени делови помагала;
– рок трајања помагала;
– шифре за поправку помагала или замену дела помагала и сервисирање помагала у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања.
 
II. ВРСТЕ ПОМАГАЛА
Члан 6.
Помагала утврђена овим правилником јесу:
1) протетичка средства (протезе);
2) ортотичка средства (ортозе);
3) инвалидска колица.
Под појмом помагала, у смислу овог правилника, обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење појединих помагала.
 
1. Протетичка средства (протезе)
Члан 7.
Војни инвалид коме је признат војни инвалидитет по основу тога што му недостаје део руке или ноге или цела рука или нога има право на протезу за недостајући екстремитет, односно његов део.
Војни инвалид из става 1. овог члана има право на поправку протезе и замену делова протезе под условима одређеним овим правилником.
 
Члан 8.
Протезе за горње екстремитете јесу:
1) естетска протеза шаке;
2) естетска подлакатна (трансрадијална) протеза;
3) естетска надлакатна (трансхумерална) протеза;
4) естетска протеза после дезартикулације рамена;
5) подлакатна (трансрадијална) механичка протеза са уграђеном шаком;
6) надлакатна (трансхумерална) механичка протеза.
 
Члан 9.
Протезе за доње екстремитете јесу:
1) протеза за стопало;
2) потколене (транстибијалне) протезе;
3) протезе после дезартикулације колена;
4) натколене (трансфеморалне) протезе;
5) протезе после дезартикулације кука.
 
Члан 10.
Војном инвалиду признаје се одговарајућа врста протезе за доњи екстремитет у зависности од његове покретљивости и активности са том протезом, и то:
1) тешко покретљив – кретање могуће само у затвореном простору;
2) мање покретљив – ограничено самостално кретање могуће и у спољашњем простору (нпр. временски ограничено кретање, кретање могуће само по равном терену, кретање могуће само са додатним помагалима);
3) покретан – неограничено самостално кретање.
Протезе са деловима који су у Листи помагала наведени са подшифрама 11964, 11965, 12122, 12154, 12155, 12174, 12175, 12131, 12156, 01943, 01944, 01945, 01961, 01974, 01975, 12243, 12244, 12245, 12261 и 12285* могу се признати само војном инвалиду из става 1. тачка 3) овог члана, уколико је психофизички способан за њихово коришћење.
*Службени гласник РС, број 74/2019
 
Члан 11.
У фази припреме патрљка за протетисање екстремитета, војни инвалид има право на два еластична завоја, осим код припреме за протетисање натколеног патрљка – када има право на три еластична завоја.
Војни инвалид има право да уз протезу добије навлаку за патрљак која се израђује од памука, вуне, синтетике и силикона.
 
Члан 12.
При изради прве протезе, војном инвалиду ставља се привремено лежиште са дефинитивним скелетом.
По стабилизацији обима мера патрљка, а најдуже по истеку шест месеци, израђује се трајно лежиште протезе на скелету из става 1. овог члана.
Лежиште протезе израђује се по правилу од пластичне масе.
Изузетно у случају да код војног инвалида постоји алергија на пластичну масу, лежиште протезе израђује се од дрвета или коже.
Војни инвалид има право на корекцију лежишта протезе.
Уколико се постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом или ношењем већег броја навлака, војни инвалид има право на замену лежишта протезе због насталих анатомских промена на патрљку.
 
2. Ортотичка средства (ортозе)
Члан 13.
Војни инвалид код кога се утврди лезија периферног неурона, лезија централног неурона, мишићна слабост или трауматско оштећење коштаног система добија одговарајућу ортозу, ради спречавања или корекције деформација, контроле покрета и постизања стабилизације или растерећивања горњих и доњих екстремитета и кичме.
Војни инвалид има право на поправку и замену делова ортоза под условима прописаним овим правилником.
 
Члан 14.
Ортозе за екстремитете и кичму јесу:
1) ортозе за горње екстремитете;
2) ортозе за доње екстремитете;
3) ортозе за кичму – спиналне ортозе.
 
3. Инвалидска колица
Члан 15.
Инвалидска колица добија војни инвалид:
1) коме су ампутиране обе ноге изнад колена;
2) коме је ампутирана једна нога изнад колена и друга испод колена;
3) коме су ампутиране обе ноге испод колена;
4) коме је ампутирана једна нога, а због прогресивног обољења и предвиђања погоршања стања друге ноге не може да се омогући ход и употреба протезе;
5) који има комплетну одузетост доњих екстремитета, ако и поред апарата већи део времена проводи у колицима;
6) који има тешке деформативне или запаљиве промене на великим зглобовима доњих екстремитета услед чега је кретање потпуно онемогућено;
7) који има комплетну истострану одузетост руке и ноге, а оспособљавање за стајање није индиковано из других медицинских разлога (срчана обољења и сл.);
8) коме је ампутирана једна нога и једна рука.
9) тежак облик квадрипарезе;*
10) потпуна одузетост сва четири екстремитета (квадриплегија).*
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
Члан 16.
Војни инвалид има право на једна инвалидска колица.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико због здравственог стања већи део времена проводи у кревету, војни инвалид има право и на тоалетна колица.
 
Члан 17.
Која врста инвалидских колица ће се доделити војном инвалиду зависи од степена онеспособљености и врсте оштећења и антропометријских мера.
Војни инвалид оболео од квадрипарезе,* квадриплегије* и сродних неуромускуларних обољења има право на електромоторна инвалидска колица уколико се на основу електрофизиолошког тестирања (ЕМНГ) за горње и доње екстремитете као и психолошког теститрања утврди да је способан да управља тим колицима.
Електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају могу се доделити војном инвалиду оболелом од квадриплегије, у ком случају војни инвалид нема право на стандардна електромоторна инвалидска колица.*
Уз електромоторна инвалидска колица,* односно електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају* војном инвалиду додељују се два акумулатора и пуњач акумулатора за ова колица. Пуњач акумулатора добија се само при првом прописивању помагала.
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
 
Члан 18.
На основу медицинских индикација војном инвалиду могу се доделити и потребни додаци уз инвалидска колица.
 
Члан 19.
Војни инвалид који добија инвалидска колица има право на антидекубитално јастуче.
 
III. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛО
Члан 20.
Поступак за признање права на помагало покреће војни инвалид подношењем захтева органу који је надлежан да у првом степену решава о правима војних инвалида (у даљем тексту: првостепени орган).
Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Правилника - 74/2019-51)
 
Члан 21.
По пријему захтева првостепени орган по службеној дужности* утврђује да ли је подносилац захтева раније остваривао право на помагало и, уколико јесте, утврђује по ком пропису и који орган му је признао право.
Уколико је војном инвалиду раније било признато право на помагало, право на помагало по одредбама овог правилника може му се признати тек по истеку рока трајања помагала по пропису по коме му је било признато.
*Службени гласник РС, број 74/2019
 
Члан 22.
Налаз и мишљење о потреби за помагалом и врсти помагала даје лекарска комисија надлежна за давање налаза и мишљења у поступку признавања права војном инвалиду (у даљем тексту: лекарска комисија), на обрасцима бр. 1 и 2 који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Уколико постоје медицинске индикације да се војном инвалиду додели протеза која има делове наведене у члану 10. став 2. овог правилника или електромоторна инвалидска колица, или уколико војни инвалид захтева да му се додели такво помагало, лекарска комисија ће налаз и мишљење дати након што војног инвалида упути на преглед у установу за протетику, која ће се изјаснити о томе да ли је војни инвалид психофизички способан за коришћење ове врсте помагала.
Уколико лекарска комисија у свом налазу и мишљењу оцени да је војном инвалиду потребна протеза за доњи екстремитет, у образложењу налаза дужна је да назначи и одговарајући степен покретљивости и активности војног инвалида.
 
Члан 23.
Налог за издавање помагала попуњава лекарска комисија.
У налогу из става 1. овог члана морају бити одређени и саставни делови помагала и материјал од кога се делови израђују.
Налог за издавање помагала оверава орган који је донео коначно решење о признавању права на помагало.
Налог за издавање помагала даје се на обрасцу број 3 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
 
Члан 24.
Војни инвалид реализује право на помагало тако што попуњен и оверен налог за издавање помагала предаје испоручиоцу помагала.
Испоручилац помагала је правно лице које је регистровано за израду, односно одржавање помагала, коме се седиште налази у Републици Србији, које, у складу са законом, има дозволу за стављање помагала у промет и са којим је министар надлежан за послове борачко-инвалидске заштите закључио уговор о изради, односно одржавању помагала.
 
Члан 25.
Пре него што се помагало изда војном инвалиду, испоручилац врши стручну контролу исправности помагала по уобичајеном поступку, даје му упутство о његовој употреби и одржавању и праву на рекламацију и року за подношење рекламације, фотокопије гарантног листа, сертификата квалитета и налепница са бар кодовима свих уграђених делова.
 
Члан 26.
Испоручилац помагала је дужан да првостепеном органу изда техничку књижицу помагала, фотографије свих саставних делова помагала и целог помагала, сертификат квалитета помагала, оригинални гарантни лист који садржи: гарантни рок за цело помагало, право на рекламацију, право и услове одржавања (сервисирање, поправка и замена целог или делова помагала у зависности од врсте помагала и списак овлашћених сервиса за одржавање).*
У техничку књижицу из става 1. овог члана уписују се најмање следећи подаци: назив помагала, шифра помагала прописана овим правилником, угравирани или ласерски уписани серијски бројеви помагала и свих његових саставних делова, баркодови свих уграђених делова, подаци о произвођачу делова помагала и испоручиоцу помагала, рок трајања помагала по овом правилнику, гарантни рок помагала, датум издавања помагала кориснику, врсте услуга у оквиру одржавања помагала (редовне годишње и друге врсте сервисирања, поправка или замена дела или целог помагала, провера функционалности помагала и др.), подаци о продужењу рока трајања помагала сходно налазу и мишљењу лекарске комисије, датум извршене услуге одржавања помагала, потпис и печат испоручиоца и овлашћеног сервисера помагала.*
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
Члан 27.
Помагало које није израђено у складу са стандардима из члана 4. овог правилника враћа се испоручиоцу ради отклањања недостатака, односно замене одговарајућим помагалом.
 
Члан 28.
Испоручилац помагала дужан је да на налогу за издавање помагала упише датум када је помагало преузето од стране војног инвалида као и гарантни рок за помагало.
У гарантном року испоручилац помагала дужан је да о свом трошку одржава, врши поправку и замену помагала или његовог дела, осим ако је до квара или оштећења помагала дошло услед непажње или неправилног руковања војног инвалида.
Гарантни рок тече од дана испоруке помагала војном инвалиду.
 
Члан 29.
Испоручилац је дужан да помагало испоручи војном инвалиду у року од 45 дана од дана примљеног налога.
Уколико испоручилац позове војног инвалида ради узимања мере или пробе помагала, а исти се благовремено не одазове позиву, рок предвиђен у ставу 1. овог члана помера се за онолико дана за колико се војни инвалид касније јавио.
 
Члан 30.
Брисан је (види члан 4. Правилника - 74/2019-51)
 
Члан 31.
Војни инвалид може остварити помагало према стандарду који није наведен у Листи помагала већ је изнад прописаног стандарда, уколико то изричито тражи и уколико је сагласан да накнади разлику између цене помагала које му припада по одредбама овог правилника и цене за ванстандардно помагало. Војни инвалид, у овом случају, дужан је да сам сноси и све трошкове поправке помагала и поправке и замене његових делова након истека гарантног рока као и након истека рока трајања помагала.
Лекарска комисија дужна је да у налогу за издавање помагала изричито наведе захтев војног инвалида из става 1. овог члана.
 
IV. РОКОВИ ТРАЈАЊА ПОМАГАЛА
Члан 32.
Војном инвалиду помагало се даје* према утврђеним роковима трајања прописаним у Листи помагала.
Рокови трајања помагала утврђују се у зависности од врсте помагала.
Рокови трајања помагала одређени су у месецима.
Рок трајања помагала рачуна се од дана када је војном инвалиду исто испоручено.
*Службени гласник РС, број 74/2019
 
 
Члан 33.
Војни инвалид дужан је да помагало савесно одржава и користи.
Члан 34.*
Након истека рока трајања помагала војни инвалид има право на ново помагало, на основу писменог захтева на основу кога му првостепени орган доноси решење о додели помагала и налог за издавање ортопедског помагала.*
Изузетно од става 1. овог члана, уколико војни инвалид који је навршио 70 година живота након истека рока претходно додељеног помагала захтева да му се додели протеза са саставним деловима из члана 10. став 2. или електромоторна инвалидска колица, помагало ће му се доделити на начин који је прописан за кориснике којима се помагало додељује први пут.*
*Службени гласник РС, број 74/2019
 
Члан 35.
Лекарска комисија може утврдити потребу за: навлаком за патрљак, еластичним завојем, козметичким чарапама и антидекубиталним јастуком – најдуже до рока трајања помагала уз које се додељује.
Рок за који се утврђује потреба за помагалом из става 1. овог члана мора бити наведен у налазу и мишљењу лекарске комисије.
У случајевима из става 1. овог члана, надлежни орган ће, након истека прописаног рока трајања за ова помагала, попунити и оверити налог за издавање тих помагала за период одређен у налазу и мишљењу лекарске комисије.
 
Члан 36.
Брисан је (види члан 7. Правилника - 74/2019-51)
Члан 37.
Брисан је (види члан 8. Правилника - 74/2019-51)
 
V. ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА
Члан 38.
Војни инвалид има право на одржавање помагала које обухвата сервисирање помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала.
Средином гарантног рока, рачунајући од дана испоруке помагала, испоручилац помагала проверава функционалност помагала (што подразумева: проверу квалитета и употребљивости помагала, проверу способности војног инвалида да користи помагало и обавезу да у случају утврђивања неправилности исте отклони). Изузетно од наведеног, испоручилац електромоторних инвалидских колица с функцијом кретања у стајаћем положају проверава функционалност (редовни сервис) тог помагала сваке две године.*
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
Члан 39.
Уколико је војном инвалиду додељена протеза са уграђеним деловима из члана 10. став 2. овог правилника, ** као и електромоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају,* трошкове поправке, односно замене ових делова протезе након истека гарантног рока до истека рока трајања протезе сноси испоручилац помагала**.
*Службени гласник РС, број 24/2016
**Службени гласник РС, број 74/2019
 
Члан 40.
Војни инвалид сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или због непажње или неодговарајућег коришћења, односно коришћења мимо упутства за употребу помагала или нестручне употребе, уништи, односно поквари помагало или део помагала.
 
Члан 41.
Поправка помагала или замена дела помагала након истека гарантног рока спроводи се по захтеву војног инвалида, на начин прописан овим правилником за признавање права на ново помагало.
 
VI. ЗАНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА
Члан 42.
Уколико код војног инвалида наступе такве анатомске или функционалне промене због којих је даља употреба издатог помагала немогућа, војни инвалид има право на замену дела помагала или замену целог помагала другим помагалом исте врсте, односно право на добијање новог помагала и пре истека рока трајања утврђеног овим правилником (занављање помагала).*
Право на занављање помагала не припада војном инвалиду коме је помагало постало неодговарајуће услед тога што се није придржавао услова прописаних за његово коришћење.
О праву на занављање помагала одлучује се на начин прописан овим правилником за признавање права на помагало.
*Службени гласник РС, број 74/2019
 
 
VII. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИЗНАТИМ ПРАВИМА НА ПОМАГАЛА
Члан 43.
Првостепени орган води евиденцију о војним инвалидима којима је утврђено право на помагало, као и о сваком поједином војном инвалиду који остварује право на помагало, на обрасцима бр. 4 и 5.
Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
 
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Војни инвалид коме је до ступања на снагу овог правилника признато право на помагало по пропису који престаје да важи, а које је утврђено овим правилником, и даље користи право на то помагало под условима, на начин и у роковима утврђеним овим правилником.
 
Члан 45.
Војни инвалид коме је до ступања на снагу овог правилника трајно признато право на ортопедско и друго помагало које није прописано одредбама овог правилника, и даље користи то право под условима, у роковима и на начин утврђен прописом по основу кога му је право признато.
 
Члан 46.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалида (,,Службени лист СРЈ”, број 37/00).
 
Члан 47.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
 
Број 110-00-744/2009-11
У Београду, 1. јуна 2009. године
Министар рада и социјалне политике,
Расим Љајић, с.р.
 
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:
Правилником о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида  ("Службени гласник РС", број 24/2016), измењена је Листа помагала, тачка 4. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА (види члан 10. Правилника - 24/2016-36).
Правилником о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида  ("Службени гласник РС", број 74/2019), измењена је Листа помагала, у тачки 1. Протетичка средства (протезе) – подлиста Протезе за доње екстремитете (види члан 11. Правилника - 74/2019-51).
 
ЛИСТА ПОМАГАЛА
 
1. ПРОТЕТИЧКА СРЕДСТВА (ПРОТЕЗЕ)
Протезе за горње екстремитете
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
001 Естетска протеза шаке 00111 Естетска рукавица Пластика 36
00121 Пуњење Пластика
00123 Пуњење Гума
00130 Инсерт Челик
00140 Облога Сунђер
002 Подлакатна (трансрадијална) естетска протеза 00211 Лежиште Пластика
00220 Подлакатни естетски део Пластика 36
00233 Естетска шака Пластика
00240 Естетска рукавица Пластика
00251 Суспензија-еластична Готов производ
00252 Суспензија-платнена Готов производ
003 Подлакатна (трансрадијална) егзоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком (радно-функционална протеза) 00310 Лежиште двоструког зида Пластика 36
00320 Подлакатни део Пластика
00330 Механички зглоб клизни (ротер) Метал-пластика
00340 Механичка шака Метал-пластика
00351 Суспензија са сајлом Готов производ
00352 Суспензија-платнена Готов производ
00360 Естетска рукавица Пластика
005 Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза 00511 Лежиште Пластика 36
00520 Надлакатни део Пластика
00530 Подлакатни део Пластика
00541 Естетска шака Пластика
00550 Естетска рукавица Пластика
00660 Суспензија Кожа - пластика
006 Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна-механичка протеза са механичким зглобом (радна-функционална) 00611 Лежиште Пластика 36
00620 Надлакатни део Пластика
00630 Зглоб лакта са потезним учвршћењем Пластика
00640 Подлакатни део Пластика
00650 Ротер Пластика
00660 Механичка радна шака Метал - пластика
00670 Суспензиони систем (систем каишева) Пластика-кожа
00680 Естетска рукавица Пластика
11890 Естетска рукавица Пластика
007 Надлакатна (трансхумерална) функционална-механичка протеза са спољним лакатним зглобом (радна-функционална) 00711 Лежиште Пластика 36
00720 Надлакатни део Пластика
00730 Спољни лакатни зглоб са кочницом Пластика
00740 Подлакатни део Пластика
00750 Ротер Метал
00760 Шака механичка (радна) Метал - пластика
00770 Суспензија платнена Готов производ
00780 Естетска рукавица Пластика
009 Естетска протеза после дезартикулације рамена 00910 Лежиште за рестаурацију дела торзоа рамена или целе руке Пластика 36
00920 Пасивни зглоб рамена Пластика
00930 Надлакатни део Пластика
00940 Пасивни зглоб лакта Пластика
00950 Подлакатни део Пластика
00964 Естетска шака Пластика
00970 Суспензија платнена Готов производ
00980 Естетска рукавица Пластика
010 Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна) 01011 Навлака надлакатна Памук 2
01012 Навлака надлакатна Вуна
01013 Навлака надлакатна Синтетика
01021 Навлака подлакатна Памук
01022 Навлака подлакатна Вуна
01023 Навлака подлакатна Синтетика
011 Еластични завој 01110 Готов производ 2 x 1 2
Протезе за доње екстремитете

Шифра* Назив помагала* Подшифра* Делови* Стандард* Рок трајања најмање у месецима*
012* Протеза после делимичне ампутације стопала (Пирогоф, Шопарт, Лисфранк)* 01210* Лежиште* Пластика* 36*
01221* Пуњење* Кожа-гума*
013* Потколена протеза после ампутације по Сајму* 01310* Привремено лежиште* Пластика* 36*
01321* Лежиште* Пластика*
01330* Уметак* Тепефон*
01341* Адаптер* Метал*
01342* Адаптер* Дрво*
01352* Протетско стопало* Пластика*
01360* Суспензија* Готов производ*
014* Потколена (транстибијална) егзоскелетна пластична протеза (функционална)* 01410* Привремено лежиште* Пластика* 36*
01421* Лежиште* Пластика*
01431* Уметак* Силикон*
01432* Уметак* Тепефон*
01440* Адаптер* Дрво*
01450* Потколени део-малеол* Дрво*
01460* Ортотички зглоб* Пластика*
01472* Протетско стопало* Пластика*
01480* Транстибијална суспензија* Готов производ*
01481* Бутни мидер* Кожа-метал*
119* Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална)* 11910* Привремено лежиште* Пластика* 36 месеци
осим уколико су уграђени делови са подшифром: 11964 и 11965 када је рок трајања
60 месеци*
11921* Лежиште* Пластика*
11930* Уметак* Силикон*
11931* Уметак* Тепефон*
11932* Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57* Силикон,
готов производ*
11940* Адаптер* Метал*
11950* Скелетни потколени део* Пластика Метал*
11962* Протетско стопало* Пластика*
11963* Протетско стопало пластично са одразом* Пластика*
11964* Протетско стопало са Ц опругом* Карбон*
11965* Протетско стопало* Карбон*
11970* Козметска облога* Пластика–сунђер*
11980* Транстибијална суспензија* Готов производ*
11981* Бутни мидер* Кожа–метал*
016* Протеза после дезартикулације колена егзоскелетна (функционална)* 01610* Привремено лежиште* Пластика* 36*
01622* Лежиште* Пластика*
01630* Механички колени зглоб за дезартикулацију* Метал*
01640* Потколени део* Пластика*
01652* Протетско стопало* Пластика*
01661* Суспензија еластична чарапа* Готов производ*
01662* Суспензија* Готов производ*
120* Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална)* 12010* Привремено лежиште* Пластика* 36*
12022* Лежиште* Пластика*
12030* Дезартикулационо колено са кочницом* Метал–пластика*
12040* Скелетни потколени део* Метал*
12051* Протетско стопало* Пластика*
12060* Козметска облога* Пластика*
12071* Суспензија еластична чарапа* Готов производ*
12072* Суспензија* Готов производ*
017* Натколена (трансфеморална) егзоскелетна пластична протеза* 01710* Привремено лежиште* Пластика* 36*
01721* Лежиште* Пластика*
01730* Адаптер* Метал*
01740* Натколени део* Пластика*
01751* Механичко колено-једноосовинско* Метал–пластика*
01752* Механичко колено-двоосовинско* Метал–пластика*
01753* Механичко колено-четвороосовинско* Метал–пластика*
01754* Колени зглоб са кочницом* Пластика*
01760* Потколени део* Пластика*
01771* Протетско стопало* Пластика*
01781* Трансфеморална суспензија* Пластика – кожа*
01782* Суспензија-вакуум вентил* Готов производ*
121* Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална)* 12110* Привремено лежиште* Пластика* 36 месеци
осим уколико је уграђен део са подшифром: 12122 када је рок трајања 48 месеци уколико су уграђени делови са подшифрама: 12131, 12154, 12155, 12156, 12174, 12175 када је рок трајања
60 месеци*
12121* Лежиште* Пластика*
12122* Лежиште уздужно–овално
(укључујући и тест лежиште)* Пластика*
12123* Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57* Силикон,
готов производ*
12130* Адаптер* Метал*
12131* Ротациони адаптер скелета* Алуминијум*
12140* Скелетни натколени део* Метал*
12151* Механичко колено-једноосовинско* Метал–пластика*
12152* Механичко колено-двоосовинско* Метал–пластика*
12153* Механичко колено-четвороосовинско* Метал–пластика*
12154* Полицентрично хидраулично колено* Титанијум*
12155* Хидраулично ротационо колено* Титанијум*
12156* Моноцентрично хидраулично колено 3Р95* Титанијум*
12160* Скелетни потколени део* Метал*
12172* Протетско стопало* Пластика*
12173* Протетско стопало пластично са одразом* Пластика*
12174* Протетско стопало са Ц опругом* Карбон*
12175* Протетско стопало* Карбон*
12180* Козметска облога* Пластика–сунђер*
12191* Трансфеморална суспензија* Пластика–кожа*
12192* Суспензија-вакуум вентил* Готов производ*
12193* Трансфеморална суспензија* Неопрен*
018* Натколена (трансфеморална) дрвена протеза (геријатријска)* 01810* Привремено лежиште* Пластика* 36*
01820* Лежиште* Дрво*
01830* Натколени део* Дрво*
01840* Колени зглоб са кочницом (укочен)* Дрво*
01850* Потколени део* Дрво*
01860* Суспензија пелвични п*ојас Кожа–пластика*
01871* Протетско стопало* Пластика*
01872* Протетско стопало* Дрво–филц*
019* Протеза после дезартикулације кука егзоскелетна (функционална)* 01910* Лежиште типа канадске корпе* Кожа* 36 месеци
осим уколико су уграђени делови са подшифрама: 01911,01943, 01944,01945, 01961, 01974, 01975, када је рок трајања
60 месеци*
01911* Хидраулични адаптер кука хеликс 3Д* Алуминијум*
01921* Вештачки зглоб кука са кочницом* Пластика–метал*
01922* Вештачки зглоб кука без кочнице* Пластика–метал*
01923* Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57* Силикон,
готов производ*
01930* Натколени део* Пластика*
01940* Механичко колено- једноосовинско* Метал–пластика*
01941* Механичко колено-двоосовинско* Метал–пластика*
01942* Механичко колено-четвороосовинско* Метал–пластика*
01943* Полицентрично хидраулично колено* Титанијум*
01944* Хидраулично ротационо колено* Титанијум*
01945* Колено 3Р95* Титанијум*
01950* Потколени део* Пластика*
01960* Вештачки скочни зглоб (адаптер)* Пластика*
01961* Ротациони адаптер скелета* Алуминијум*
01972* Протетско стопало* Пластика*
01973* Протетско стопало пластично са одразом* Пластика*
01974* Протетско стопало са Ц опругом* Карбон*
01975* Протетско стопало* Карбон*
01980* Суспензија* Готов производ*
122* Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална)* 12210* Лежиште типа канадске корпе* Кожа* 36 месеци
осим уколико су уграђени делови са подшифрама: 12211,12243, 12244,12245, 12261, 12284, 12285, када је рок трајања
60 месеци*
12211* Хидраулични адаптер кука хеликс 3Д* Алуминијум*
12221* Вештачки зглоб кука са кочницом* Пластика–метал*
12222* Вештачки зглоб кука без кочнице* Пластика–метал*
12223* Уметак, лајнер полимер, кополимер 4Р57* Силикон,
готов производ*
12230* Скелетни натколени део* Метал*
12240* Механичко колено једноосовинско* Пластика-метал*
12241* Механичко колено-двоосовинско* Метал-пластика*
12242* Механичко колено-четвороосовинско* Метал-пластика*
12243* Полицентрично хидраулично колено* Титанијум*
12244* Хидраулично ротационо колено* Титанијум*
12245* Колено 3Р95* Титанијум*
12250* Скелетни потколени део* Метал*
12260* Вештачки скочни зглоб (адаптер)* Пластика*
12261* Ротациони адаптер скелета* Алуминијум*
12270* Козметска облога* Сунђер-пластика*
12282* Протетско стопало* Пластика*
12283* Протетско стопало пластично са одразом* Пластика*
12284* Протетско стопало са Ц опругом* Карбон*
12285* Протетско стопало* Карбон*
12290* Суспензија* Готов производ*
020* Навлака за патрљак (потколена-натколена)* 02011* Навлака потколена* Памук* 2*
02012* Навлака потколена* Синтетика*
02013* Навлака потколена* Вуна*
02014* Навлака потколена* Силикон* 12*
02021* Навлака натколена* Памук* 2*
02022* Навлака натколена* Синтетика*
02023* Навлака натколена* Вуна*
021* Еластични завој* 02110* Готов производ* 2 x 1, 3 x 1* 2*
022* Козметичке чарапе* 02211* Готов производ* Гума 1 x 2* 3*
02212* Готов производ* Еластична 1 x 2*

*Службени гласник РС, број 74/2019
2. ОРТОТИЧКА СРЕДСТВА (ОРТОЗЕ)
Ортозе за горње екстремитете
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
030 Ортоза за раме и лакат са зглобом у лакту, затварачем у више положаја и суспензионом траком код монопарезе 03010 Индивидуална израда Пластика 36
03020 Зглоб лакта Пластика-метал
03030 Суспензиона трака Платно
032 Ортоза за лакат зглобна (функционална) 03210 Индивидуална израда Пластика 36
03220 Зглоб лакта Пластика-метал
034 Стабилизациона ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку (пластична) 03410 Индивидуална израда Пластика 36
036 Ортоза за ручни зглоб функционална 03610 Индивидуална израда Пластика 36
Ортозе за доње екстремитете
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
040 Потколени апарат отвореног типа са Клензаковим, зглобом (парезе, нестабилности) 04011 Индивидуална израда Пластика 36
04012 Индивидуална израда Метал
042 Потколена пластична ортоза са постериорном шином са табанским продужењем (парезе, парализе) 04210 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Пластика 36
043 Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са ортопедском ципелом по мери 04310 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Челични лим 36
04321 Ортопедске ципеле по мери Кожа
04322 Ортопедске ципеле по мери Скај
044 Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са ортопедском ципелом по мери 04410 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Челични лим 36
04421 Ортопедска ципела по мери Кожа
04422 Ортопедска ципела по мери Скај
045 Натколена пластична ортоза са табанским продужењем и зглобом за позиционирање 04510 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Пластика 36
049 Ортоза за кук, колено скочни зглоб и стопало-двозглобна (монопареза доњег екстремитета) 04910 Индивидуална израда Пластика 36
04920 Зглоб колена Пластика-метал
04930 Скочни зглоб Пластика-метал
124 Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом (повреда централног неурона) 12410 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Метал-пластика 36
12420 Перштејн зглоб Метал
12431 Ортопедска ципела по мери Кожа 2x1
12432 Ортопедска ципела по мери Скај 2x1
125 Високи апарат са пелвичним појасом обострано, кочницама на искључење у куку и колену и Перштејн зглобом у вези са ортопедским ципелама 12510 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Метал-пластика 36
12520 Перштејн зглоб Метал
12531 Ортопедска ципела по мери Кожа 2x1
12532 Ортопедска ципела по мери Скај 2x1
Ортозе за кичму
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
061 Томас крагна-једноделна 06110 Готов производ Пластика 36
062 Томас крагна-дводелна 06210 Готов производ Пластика 36
06220 Затварач Метал
064 Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона) 06410 Готов производ чија је прва апликација у болници као и подешавање ортозе Пластика 36
06420 Шине Метал
06430 Затварач Метал
067 ТЛСО са три тачке ослонца 06710 Полуготов производ Пластика 36
06720 Шине Метал
071 ЛСО стабилизациона ортоза 07110 Полуготов производ-индивидуално прилагођавање Пластика 36
 
4. ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА
 
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
078 Инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица-стандардна   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона 35-45 цм,
ширина седишта 41-46 цм,
висина седишта 43-45 цм,
без ручног погона, носивост колица до 110 кг.
ДЕЛОВИ:   60
07810 Конструкција Метал
07820 Седиште Пластифицирана тканина
07830 Наслон Пластифицирана тканина
07840 Предњи точкови пуни Полиуретан
07850 Задњи точкови, пумпани Гума
07860 Папучице за стопала Пластика
07870 Кочница Метал-пластика
07880 Јастук за седиште Текстил
  ДОДАЦИ  
07890 Наслон за главу Пластика
307810 Пелоте за главу Пластика
307820 Сигурносни појас за груди Текстил
307830 Сигурносни каишеви за стопала Текстил
126 Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу-стандардна   Стандардне мере: 
висина колица 90 цм,
висина наслона 35-45 цм,
ширина седишта 41-46 цм,
висина седишта 43-45 цм,
погон на оба точка, носивост колица 110 кг.
ДЕЛОВИ: Метал 60
12610 Конструкција Метал
12620 Седиште Пластифицирана тканина
12630 Наслон Пластифицирана тканина
12640 Предњи точкови пуни Полиуретан
12650 Задњи точкови, пумпани Гума
12660 Папучице за стопала подесива Пластика
12670 Кочница Метал-пластика
12680 Рукавице Кожа
12690 Јастук за седиште Текстил
  ДОДАЦИ  
312610 Сигурносни појас за груди Текстил
312620 Сигурносни каишеви за стопала Текстил
079 Инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица-ојачана   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона 40-45 цм,
ширина седишта 48-51 цм,
висина седишта преко 45 цм,
без ручног погона, носивост колица преко 110 кг.
ДЕЛОВИ:   60
07910 Конструкција ојачана Метал
07920 Седиште ојачано Пластифицирана тканина
07930 Наслон ојачан Пластифицирана тканина
07940 Предњи точкови пуни Полиуретан
07950 Задњи точкови, пумпани Гума
07960 Папучице за стопала подесива Пластика
07970 Кочница Метал-пластика
07980 Јастук за седиште Текстил
  ДОДАЦИ  
07990 Наслон за главу Пластика
307910 Пелоте за главу Пластика
307920 Сигурносни појас за груди Текстил
307930 Сигурносни каишеви за стопала Текстил
127 Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу-ојачана   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона 40-45 цм,
ширина седишта 48-51 цм,
висина седишта преко 45 цм,
погон на оба точка, носивост колица преко 110 кг.
ДЕЛОВИ:   60
12710 Конструкција ојачана Метал
12720 Седиште ојачана Пластифицирана тканина
12730 Наслон ојачана Пластифицирана тканина
12740 Предњи точкови пуни Полиуретан
12750 Задњи точкови, пумпани Гума
12760 Папучице за стопала подесива Пластика
12770 Кочница Метал-пластика
12780 Рукавице Кожа
12790 Јастук за седиште Текстил
  ДОДАЦИ  
312710 Сигурносни појас за груди Текстил
312720 Сигурносни каишеви за стопала Текстил
080 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу - стандардна   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона 35-45 цм,
ширина седишта 41-46 цм,
висина седишта 43-45 цм,
погон на полугу, носивост колица до 110 кг.
ДЕЛОВИ   60
08010 Конструкција Метал
08020 Седиште Пластифицирана тканина
08030 Наслон Пластифицирана тканина
08040 Полуга Метал
08050 Предњи точкови пуни Полиуретан
08060 Задњи точкови, пумпани Гума
08070 Папучице за стопала подесива Пластика
08080 Кочница Метал-пластика
08090 Јастук за седиште Текстил
081 Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу-ојачана   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона 40-45 цм,
ширина седишта 48-51 цм,
висина седишта преко 45 цм,
са погоном на полугу носивост колица преко 110 кг.
ДЕЛОВИ:   60
08110 Конструкција ојачана Метал
08120 Седиште ојачана Пластифицирана тканина
08130 Наслон ојачан Пластифицирана тканина
08140 Полуга Метал
08150 Предњи точкови пуни Полиуретан
08160 Задњи точкови, пумпани Гума
08170 Папучице за стопала подесива Пластика
08180 Кочница Метал-пластика
08190 Јастук за седиште Текстил
128 Инвалидска колица на ручни погон лака активна   Стандардне мере:
висина колица 90 цм,
висина наслона до 40 цм,
ширина седишта 43-48 цм,
висина седишта 43-45 цм,
погон на оба точка, носивост колица до 110 кг. Тежина колица до 20 кг.
ДЕЛОВИ:   84
12810 Конструкција склопива Лаке легуре
12820 Седиште Пластифицирана тканина
12830 Наслон Пластифицирана тканина
12840 Предњи точкови пуни Полиуретан
12850 Задњи точкови, пумпани, скидајући Гума
12860 Папучице за стопала подесива Пластика
12870 Рукавице Кожа
12880 Кочница Метал-пластика
083 Тоалетна колица   Стандардне мере:
висина колица до 90 цм
седишне ширине 45 цм
ДЕЛОВИ:   60
08310 Седиште Пластика
08320 Наслон Пластика
08330 Предњи точкови пуни Полиуретан
08340 Задњи точкови пуни Полиуретан
08350 Ноћна посуда Пластика
084 Електромоторна инвалидска колица-стандардна (са два акумулатора и пуњачем)   Стандардне мере: 
висина колица 90 цм,
висина наслона до 35-45 цм,
ширина седишта 43-50 цм,
носивост колица до 110 кг.
Тежина колица до 60-70 кг.
ДЕЛОВИ:   60 осим за 2 акумулатора где је рок трајања 24 месеца
08410 Конструкција Метал
08420 Седиште Пластифицирана тканина
08430 Наслон Пластифицирана тканина
08440 Предњи точкови пуни Полиуретан
08450 Задњи точкови, пумпани, скидајући Гума
08460 Ручне команде Готов производ
08470 Кочница Метал-пластика
08480 Папучице за стопала подесива Пластика
08490 Акумулатор 2 комада 1 x 2
308410 Пуњач акумулатора  
085 Додаци уз инвалидска колица       60
Наслон за главу 08510 Готов производ Пластика
Пелоте за главу 08520 Готов производ Пластика
Сигурносни појас за груди 08530 Готов производ Текстил
Абдукциони клин 08540 Готов производ Метал-пластика
Пелоте за колена 08550 Готов производ Пластика
Сигурносни каишеви за стопала 08560 Готов производ Текстил
Шифра Назив помагала Подшифра Делови Стандард Рок трајања најмање у месецима
085a Електомоторна инвалидска колица с функцијом кретања у стајаћем положају Произведена индивидуално по мерном лицу и потребама корисника Трајно
– за потпуну вертикализацију корисника помоћу интегрисаног електро и хидрауличког погона*
– потпуна контрола управљања и вожња лица у вертикализованом положају
– електроподесиви наслон са могућношћу обарања наслона за леђа минимум 20 степени
– електро подесиви наслони за ноге.
– време вертикализације до 25 секунди
– савладавање нагиба (узбрдице) до 20 степени
– максимална дозвољена носивост до 140 kg
– Брзина кретања до 10 km/час
– ширина седишта 35–60 cm
– дубина седишта 37–57 cm
– подешавање ослонца за руке 18–25 cm
– дужина за потколенице 37–57
– фиксација ногу и трупа анатомским пелотама зависно од индикација
– 2 x батерије 63–75Ah
– аутономија кретања 45–55 km са једним пуњењем
– радиус окретања 95 cm
– ТФТ фунционални екран минимум 3 инча
ДЕЛОВИ:
085a10 Конструкција Челик
085a20 Седиште Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака
085a30 Наслон Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака
085a50 Точкови – предњи пуњени Гума
085a51 Точкови – задњи на надувавање Гума
085a52 Точкови – елеваторски Гума
085a53 Амортизери задњих точкова Гума
085a60 Пелоте – бочне за ноге и груди Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака, филц
085a61 Пелоте – предње за колена и груди Сунђер, меморијска пена, полиуретан навлака, филц
085a62 Ослонци са подешавањем за главу Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине
085a63 Ослонци са подешавањем за руке Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине
085a64 Ослонци са подешавањем за ноге Алуминијум, меморијска пена, облога од тканине
085a70 Електромотор – погонски (2 комада Готов производ
085a71 Електромотор – за вертикализацију (1 комад) Готов производ
085a72 Електромотор – управљачки (2 комада) Готов производ
085a73 Електронски управљачки систем – командна палица (лева/десна страна) Готов производ
085a74 Електронски управљачки систем – функцијски тастери Готов производ
085a75 Електронски управљачки систем ТФТ екран Готов производ
085a76 Електронски управљачки систем – припрема за BLUTOOTH Готов производ
085a80 Предња светла Готов производ
085a81 Задња светла Готов производ
085a82 Мигавци Готов производ
085a83 Звучно упозорење Готов производ
085a84 Задњи катадиоптери Готов производ
085a90 Акумулатори (гел) Готов производ
085a91 Пуњач Готов производ
086 Антидекубитус јастук уз инвалидска колица 08610 Готов производ Пнеуматски 30
 
*Службени гласник РС, број 24/2016
 
 
ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА
 
1. ОДРЖАВАЊЕ ПРОТЕЗА
Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока:
1.1. Корекција лежишта протезе П1 002, 003, 005, 006, 007, 009
1.2. Бандажа надлакатне протезе П2 005, 006, 007, 009
1.3. Бандажа подлакатне протезе П3 002, 003
1.4. Оправка механичке шаке П4 003, 006, 007
1.7. Оправка надлакатне механичке протезе П7 006, 007, 009
Замена дела протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока:
2.1. Замена лежишта на надлакатној протези А1 00511, 00611, 00711, 00910
2.4. Замена лежишта на подлакатној протези А4 00211, 00310
2.7. Замена надлакатне суспензије А7 00560, 00670, 00770, 00970
2.8. Замена подлакатне суспензије А8 00251, 00252, 00351, 00352
2.9. Замена лакатног зглоба А9 00630, 00730, 00940
2.10. Замена механичког ручног зглоба (ротер) А10 00330, 00650, 00750
2.11. Замена естетске шаке А11 00233, 00541, 00964
2.12. Замена радне шаке (механичке) А12 00340, 00660, 00760
2.13. Замена естетске рукавице А13 00240, 00360, 00550, 00680, 00780, 00980
Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока:
1.1. Корекција лежишта протезе П8 012, 014, 119, 016, 120, 017, 121, 018, 019, 122
1.2. Оправка у зглобу кука, колена и скочног зглоба П9 013, 014, 119, 019, 122, 016, 120, 017, 121, 018
1.3. Корекција висине протезе П10 014, 119, 016, 120, 017, 121, 018, 019, 122
1.4. Ламинација натколених протеза П11 016, 120, 017, 018, 121, 019, 122
1.5. Ламинацља потколених протеза П12 014, 119
1.6. Корекција козметске облоге код ендоскелетних протеза П13 116, 120, 121, 122
Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока:

2.1.* Замена пластичног лежишта на натколеној протези* А15* 01622, 12022, 01721, 12121*
2.3.* Замена кожног лежишта на натколеној протези* А17* 01910, 12210*
2.4.* Замена пластичног лежишта на потколеној протези* А18* 01210, 01321, 01421, 11921*
2.5.* Замена бутног мидера на потколеној протези* А19* 01481, 11981*
2.7.* Замена зглоба кука* А21* 01921, 01922, 12221, 12222*
2.8.* Замена дезартикулисаног колена* А22* 01630, 12030*
2.9.* Замена коленог зглоба једноосовинског* А23* 01751, 12151, 12240, 01940, 12240*
2.10.* Замена коленог зглоба двоосовинског* А24* 01752, 12152, 01941, 12241*
2.11.* Замена коленог зглоба са кочницом (укочен)* А25* 01754, 01840*
2.12.* Замена коленог зглоба четвороосовинског* А26* 01753, 12153, 01942, 12242*
2.12.а)* Замена полицентричног хидрауличног колена* А26а)* 12154*
2.12.б)* Замена хидрауличног ротационог колена* А26б*) 12155*
2.13.* Замена скочног зглоба (адаптер)* А27* 01341, 01342, 01440, 11940, 01960, 12260*
2.14.* Замена стопала* А28* 01352, 01472, 11962, 01973, 01652, 12051, 01771, 12172, 12173, 12283, 01871, 01872, 01972, 12282*
2.14.а)* Замана протетског стопала пластичног са одразом* А28а*) 11963, 12173*
2.14.б)* Замена протетског стопала са Ц опругом* А28б*) 11984, 12174*
2.14.в)* Замена протетског стопала* А28в*) 11960, 11965, 12175*
2.15.* Замена натколене суспензије* А29* 01661, 01662, 12071, 12072, 01781, 01782, 12191, 12192, 12193, 01860, 01980, 12290*
2.16.* Замена потколене суспензије* А30* 01360, 01480, 11980*
2.17.* Замена козметске облоге код ендоскелетне натколене протезе* А31* 12060, 12180, 12270*
2.18.* Замена козметске облоге код ендоскелетне потколене протезе* А32* 11970*
2.19.* Замена силиконског уметка у потколеној протези* А33* 01431, 11930, 11932*
2.19.а)* Замена тепефонског уметка у потколеној протези* А33а*) 01432, 11931*
2.19б)* Замена силиконског уметка у натколеној протези* А33б)* 12123*
2.19в)* Замена силиконског уметка у протези за дезартикулацију кука* А33в*) 01923, 12223*

*Службени гласник РС, број 74/2019
2. ОДРЖАВАЊЕ ОРТОЗА
Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
1.1. Замена зглоба лакта А34 03020, 03220
1.2. Замена суспензијске траке А35 03030
Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
1.1. Замена зглоба колена А36 04920
1.2. Замена скочног зглоба А37 04930
1.4. Замена Перштеин зглоба А39 12420, 12520
Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока
1.1. Замена шина А40 06420, 06720
1.2. Замена затварача за ортозу А41 06220, 06430
 
3. ОДРЖАВАЊЕ ИНВАЛИДСКИХ КОЛИЦА
Сервисирање инвалидских колица ван гарантног рока
1.1. Сервис инвалидских колица С1
Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока:
2.1. Оправка кочнице П14 078, 126, 079, 127, 080, 081, 128
2.2. Оправка командне палице код електромоторних колица П15 084
2.3. Оправка мотора електромоторних колица П16 084
Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока
3.1. Предње пуне гуме А42 078, 126, 079, 127, 080, 081, 128
3.2. Предњег точка А43 07840, 12640, 07940, 12740, 08050, 08150, 12840
3.3. Задње спољне гуме А44 078, 126, 127, 080, 081, 128
3.4. Задње унутрашње гуме А45 078, 126, 127, 080, 081, 128
3.5. Задњег точка А46 07850, 12650, 12750, 08060, 08160, 12850
3.6. Виљушке предњег точка А47 078, 126, 079, 127, 080, 081
3.7. Седишта за инвалидска колица А48 07820, 12620, 07920, 12720, 08020, 08120
3.8. Наслона за инвалидска колица А49 07830, 12630, 07930, 12730, 08030, 08130, 08930
3.9. Кочнице за инвалидска колица А50 07870, 12670, 07970, 12770, 08080, 08180, 12880
3.10. Наслона за главу А51 07890, 07990
3.12. Пелоте А53 307810, 307910
3 13. Сигурносног каиша А54 307820, 307630, 312610, 312620, 307920, 307930, 312710, 312720
3.14. Инсталације на инвалидским колицима А55 084
3 15. Прекидача на управљачкој кутији за ел. колица А56 084
3.16. Командне палице за ел. колица А57 084
3.17. Кочнице за ел. колица А58 08470
3.18. Предње пуне гуме за ел. колица А59 084
3.19. Задње спољне гуме за ел. колица А60 084
3.20. Задње унутрашње гуме за ел. колица А61 084
3.21. Виљушке за точак А62 084
3.22. Четкица мотора А63 084
3.23 Замена 2 акумулатора за ел. колица А64 08490


 
Образац број 1 - Налаз и мишљење (првостепени поступак)
Образац број 2 - Налаз и мишљење (другостепени поступак)
Образац број 3 - Налог за издавање ортопедског помагала за војног инвалида
Образац број 4 - Евиденција војних инвалида, корисника ортопедских помагала
Образац број 5 - Евиденција о поједином војном инвалиду, кориснику ортопедског помагала

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

НОВОСТИ

УРМВИ СРБИЈЕ ОБНОВИЛО САРАДЊУ СА РАТНИМ ИНВАЛИДМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РАТНИ ИНВАЛИДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БИЋЕ ГОСТИ УРМВИ СРБИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ВЕТЕРАНА У БЕОГРАДУ. Пре више година УРМВИ Србије, је потписало ...

Опширније...

Саопштење за наше верне, дугогодишње читаоце
Поштовани читаоци, извињавамо Вам се што ове године, која је већ на измаку, неће бити броја Вашег омиљеног часописа „Војни инвалид“. Ова претешка фин...

Опширније...

ПРЕДСЕДНИК ЦИВИЛНИК ИНВАЛИДА РАТА СЛАВКО ЂОРЂЕВИЋ УПУТИО ПРОТЕСТНО ПИСМО ПОВОДОМ НЕЛЕГАЛНИХ ИЗМЕНА...
Поштовани, имајући у виду да је радна група за доношење правилника о ортопедским помагалима за кориснике права РВИ у потпуности обрадила текс...

Опширније...

ШОШКИЋ: БРАНКА СТОЈИЋ, МЕ ПСОВАЛА И ИЗБАЦИЛА ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ
  -ЈЕБЕМ ТИ МАЈКУ БОЖИЈУ, ПРЕВАРАНТУ, ОВО ЈЕ МОЈА КАНЦЕЛАРИЈА, рекла је наводно Бранка Стојић, Лидији Шошкић изабраној управници ДОМ-а РВИ, ...

Опширније...

Тужна вест: Дина Галорини улази у ријалити шоу Парови на Хепи телевизији...
Дина Галорини, члан Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, у јавности позната као фото модел и ћерка палог борца песникње Љиљане Жикић...

Опширније...