Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          4
»   Danas       1
»   Nedeljno   30
»   Mesečno   83
»   Godišnje   83PROGRAM I PLAN RADA UDRUŽENJA
ZA PERIOD OD 2014 DO 2016 GODINE

I.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI OSNOVNIH PRAVA
VOJNIH INVALIDA I KORISNIKA PORODIČNE INVALIDNINE
Uvodne napomene

U ukupnom angažovanju Udruženja RMVI Srbije prioritet uvek mora imati realizacija zadataka i aktivnosti koje imaju za cilj da nadležni organi obezbeđuju neophodne uslove za realizaciju svih osnovnih prava i punog nivoa zakonske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Ostvarivanje ovog cilja zahteva da Udruženje bude stalno i aktivno uključeno u predlaganje, izradu i sve izmene zakonskih propisa i da ostvaruje uvid u njihovu konkretnu realizaciju, na opštem, ali i na nivou svakog korisnika prava pojedinačno, kada je to potrebno i neophodno. To omogućava organizovano, blagovremeno i efikasno reagovanje Udruženja i njegovih članova na pojave neostvarivanja zakonom utvrđenih prava, ili umanjivanja utvrđenog nivoa njihove ukupne zaštite.

Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Najznačajniji, i svakodnevni zadatak Udruženja RMVI Srbije, njegovih organa i tela gradskih i opštinskih udruženja RMVI predstavlja preduzimanje svih neophodnih mera i aktivnosti za obezbeđivanje potpune, blagovremene i dosledne realizacije osnovnih prava i ukupne zakonske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.

2. Posebnu pažnju neophodno je posvetiti konkretnom položaju, uslovima u kojima živi i potrebama svakog korisnika prava, što može i treba da omogući da sa najugroženijim među njima obezbede dodatna pomoć i zaštita.

3. Praćenje praktične realizacije propisa o zaštiti vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, njihovo analiziranje, upoređivanje sa iskustvima drugih zemalja, a potom i predlaganje njihovih izmena i dopuna koje bi omogućile unapređivanje zaštite vojnih invalida, čim se za to stvore objektivni uslovi, predstavlja specifičan i veoma značajan zadatak organa i tela Udruženja.

4. Radi doslednog ostvarivanja zakonske zaštite vojnih invalida i jačanja ukupnog statusa vojnih invalida neophodno je održavati redovnu komunikaciju i saradnju sa resornim Ministarstvom sa ciljem da ono u kontinuitetu bude obaveštavano o zapažanjima, potrebama i zahtevima vojnih invalida u oblasti ostvarivanja njihove zakonske zaštite i predlozima Udruženja za njihovo rešavanje.

5. Sa ciljem da se materijalno-socijalni položaj vojnih invalida i na nivou Republike i na nivou opština i gradova dodatno poboljša potrebno je da se organi i tela Udruženja i opštinska i gradska udruženja RMVI organizovano i uporno zalažu za dodatne pogodnosti i olakšice za ratne i mirnodopske vojne invalide i članove porodica poginulih boraca u saobraćaju, prilikom plaćanja komunalnih, PTT i drugih usluga, smeštaja ostarelih i iznemoglih vojnih invalida u ustanove socijalne zaštite, smeštaj dece poginulih boraca i umrlih vojnih invalida u učeničke i studentske domove i njihov upis u obrazovne institucije svih nivoa, kao i odgovarajuće poreske i druge olakšice i pogodnosti koje im život mogu učiniti manje teškim itd.

II.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI REALIZACIJE
OSNOVNIH PRAVA VOJNIH INVALIDA I KORISNIKA
PORODIČNE INVALIDNINE
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Udruženje će se dosledno i odlučno zalagati da se lična i porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, naknada za vreme nezaposlenosti, borački dodatak i sva ostala primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine po svim važećim propisima obračunavaju u punim iznosima i isplaćuju u propisima predviđenim rokovima i suprotstavljati svim pokušajima njihovog umanjivanja, kao i kašnjenju u njihovoj isplati.

2. Zdravstvena zaštita vojnih invalida predstavlja najznačajnije pitanje kojem Udruženje mora posvećivati najveću pažnju, a njeno obezbeđivanje je najznačajniji zadatak resornog republičkog Ministarstva zaduženog za realizaciju osnovnih prava i zakonske zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Realizacija ovog osnovnog prava obzirom na starosnu dob najvećeg broja korisnika prava, sve više dobijati na značaju. Besplatno lečenje i lekove značajno je obezbediti za sve vojne invalide jer njihov život zbog invalidnosti i poodmaklih godina u najvećem broju slučajeva zavisi od svakodnevne upotrebe određenih lekova i veoma čestog korišćenja zdravstvenih usluga.

Osnovni cilj mora biti da se vojnim invalidima obezbedi brza, kvalitetna, besplatna i prioritetna zdravstvena zaštita, uključujući i besplatno dobijanje neophodnih lekova, što je istovremeno i u direktnoj funkciji zaštite i jačanja njihovog materijalno-socijalnog položaja.

Posebno mesto u zdravstvenoj zaštiti ima oblast ortopedskih pomagala u kojoj su bez obzira na bitna poboljšanja još uvek prisutni značajni i za vojne invalide najbolniji problemi.

3. Kada je u pitanju klimatsko-banjsko lečenje cilj Udruženja ostaje da ovo pravo bude sačuvano kao jedno od osnovnih prava, a potom i da što pre otpočne njegovo konkretno ostvarivanje.

4. Polazeći od činjenice da je pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju značajno osnovno pravo vojnih invalida Udruženje RMVI Srbije i opštinska i gradska udruženja RMVI će se zalagati za njegovo očuvanje i praktičnu realizaciju.

5. U ostvarivanju prava na putničko motorno vozilo poseban problem je neprimenjivost važećih odredbi Zakona. On je prevaziđen na taj način što je korisnicima ovog prava umesto isporuke vozila isplaćen odgovarajući novčani iznos, ali ovim rešenjem većina korisnika nije zadovoljna, pa će se Udruženje zalagati da se ovo pitanje u celovitije uredi i da se ovo pravo redovno servisira jer će za to u narednim godinama biti znatno manje sredstava.

6. Jedan od ciljeva Udruženja je da se u Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti uvede novo pravo vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine na rešavanje stambenih potreba i da se iz sadašnjih republičkih propisa preuzmu prava na mesečno novčano primanje, na profesionalnu rehabilitaciju i na naknadu troškova smeštaja u ustanove socijalne zaštite. Pored toga što će ovo omogućiti da jedan broj vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine ostvari pojedina od navedenih prava biće i slučajeva da će neki od njih, zbog opredelenja da se invalidska primanja ubuduće tretiraju kao prihod i ulaze u ukupna primanja, ostati bez nekih dosadašnjih primanja, jer će premašiti imovinski cenzus koji je preduslov za ostvarivanje tih prava. Kada se očekivane promene imaju u vidu nužno se nameće zaključak da će jedan od možda najznačajnijih zadataka opštinskih i gradskih udruženja RMVI i organa i tela Udruženja RMVI Srbije biti, s jedne strane da obaveste sve korisnike o mogućnostima i načinu ostvarivanja novih prava i da aktivno učestvuju u izradi evidencije njihovih potencijalnih korisnika, a s druge da ne manju pažnju obrate na evidentiranje onih korisnika koji će ostati bez dela svojih dosadašnjih invalidskih primanja, sagledaju kako se to odražava na njihov standard i u slučajevima gde to bude bilo potrebno predlože rešenja za otklanjanje negativnih posledica i zaštitu standarda tih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Ovo se posebno odnosi na pojedine korisnike koji će ostati bez ranijeg prava na materijalno obezbeđenje (mesečno novčano primanje) i RVI od osme do desete grupe koji više neće moći da ostvare pravo na naknadu za vreme nezaposlenosti, ukoliko to pravo već nisu ostvarili po dosadašnjim propisima, a kojima zbog toga odmah treba obezbediti zaposlenje.

III.
CILJEVI, PRAVCI DELOVANJA I ZADACI UDRUŽENJA NA PLANU
UNAPREĐIVANJA MATERIJALNO-SOCIJALNOG
POLOŽAJA VI I KPI
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Organizovanje sastanaka sa predstavnicima svih republičkih ministarstava radi dogovora i utvrđivanja konkretne strategije zajedničkog delovanja i angažovanja na rešavanju problema i potreba vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine koji spadaju u delokrug njihovog rada.

2. Organizovanje konferencija za štampu i animiranje medija za pisanje o problemima vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine i radu njihovih udruženja.

3. Organizovanje savetovanja, naučnih skupova, tribina i dr. radi uključivanja nauke, naučnih dostignuća i iskustava u sve aktivnosti čiji je cilj unapređivanje materijalno-socijalnog položaja i kvaliteta života vojnih invalida.

4. Nastavak razgovora, kontakata i saradnje sa rukovodstvima opština i gradova u Srbiji sa ciljem da se lokalne samouprave što direktnije i neposrednije uključe u rešavanje problema i potreba vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Ovo je posebno značajno raditi redovno, organizovano i uporno, jer se najveći deo problema i potreba vojnih invalida najlakše može rešavati u sredinama u kojima oni žive i rade.

5. Realizovati Projekte kroz organizovanje edukativnih sastanaka sa lokalnim organima vlasti, posebno upravama za boračka i invalidska pitanja, radi njihovog osposobljavanja za efikasnije i potpunije rešavanje problema u oblasti unapređivanja materijalno-socijalnog položaja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.

IV.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI NORMATIVNE DELATNOSTI
I ZALAGANJA ZA UČVRŠĆIVANJE POSTOJEĆIH
I OSTVARIVANJE NOVIH PRAVA VI I KPI
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Neophodno je da Udruženje dalje nastavi sa učešćem u izradi republičkog Zakona o boračko-invalidskoj zaštiti i zalaganjem da što veći broj pitanja, problema i prava vojnih invalida bude regulisan i rešavan jednim, odnosno Zakonom o boračko – invalidskoj zaštiti, a ne u većem broju opštih propisa i zakona kojima se regulišu samo pojedine oblasti života, jer bi takav pristup omogućio lakši i efikasniji način rešavanja tih potreba i problema.

2. Saradnja i kontakti sa zdravstvenim, naučnim i drugim ustanovama i institucijama sa ciljem njihovog motivisanja da budu predlagači dopuna zakonskih propisa i usavršavanja sistema funkcionisanja institucija u brojnim, gotovo svim, oblastima koje su važne i značajne za vojne invalide i korisnike porodične invalidnine.

3. Pisanje i pripremanje članaka za "Vojni invalid", druge časopise i dnevne listove i nastupa na elektronskim medijima.

V.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA NA JAČANJU
DRUŠTVENOG STATUSA VI I KPI
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Osmišljeno i redovno obeležavanje jubileja i događaja vezanih za pravnu zaštitu vojnih invalida i njihovo organizovanje bitno doprinosi obaveštenosti najšire javnosti o vojnim invalidima, njihovim zaslugama, potrebama, pravima, očekivanjima i željama i obezbeđuje njenu veću podršku za ostvarivanje dostojnog, materijalno sigurnog i društveno afirmisanog i zaštićenog položaja i statusa ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, a dosadašnja iskustva iz rada Udruženja nedvosmisleno i najbolje potvrđuju ispravnost ove tvrdnje.

2. Manifestacije koje se organizuju u okviru protokola Srbije i Beograda, kao i one koji organizuju druge društvene organizacije, srodna udruženja, značajne institucije i ustanove, odnosno učešće Udruženja u njima je dobra prilika za njegovu dalju afirmaciju.

VI.
ZADACI NA DALJEM ORGANIZACIONOM I AKCIONOM OSPOSOBLJAVANJU
I KADROVSKOM I MATERIJALNOM JAČANJU UDRUŽENJA
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Neophodno je da i dalje aktivno pokušavamo da URMVI Srbije dobije status udruženja od posebnog društvenog značaja. Time obezbediti da u Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica bude formulisana i odredba da će Država finansirati rad takvog udruženja, što bi ojačalo našu poziciju.

2. Rad udruženja RMVI u daljem mora biti usmeren ka obnovljanju rada više od 40 udruženja i njihovom reaktiviraju i ponovnom upišu u Registar, a da se udruženja formiraju i u preostalim opštinama, za šta postoje realne mogućnosti.

3 . Broj postojećih, ali i opštinskih i gradskih udruženja RMVI koja će u dogledno vreme obnoviti svoj rad i članova povećava odgovornost organa i tela Udruženja RMVI Srbije a konkretni rezultati njihovog angažovanja i delovanja moraju da se mere samo time koliko je i da li je to angažovanje doprinelo poboljšanju materijalno-socijalnog položaja, statusa i zakonske zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, na opštem nivou i u svakoj sredini posebno.

4. Stalno usavršavanje sistema komuniciranja između opštinskih i gradskih udruženja RMVI i organa i tela Udruženja RMVI Srbije, odnosno internog informisanja, predstavlja značajan zadatak organa i tela Udruženja, jer je to uslov veće osposobljenosti za izvršavanje svih zadataka, uloge i ciljeva Udruženja.

5. Obezbeđivanje neophodnih i dovoljnih finansijskih sredstava za rad Udruženja predstavlja preduslov njegovog opstanka, aktivnog i kvalitetnog rada i angažovanja na izvršavanju njegovih osnovnih ciljeva, uloge i zadataka i jedan je od veoma značajnih zadataka i obaveza njegovih organa i tela.

VII.
CILJEVI, AKTIVNOSTI I ZADACI VEZANI ZA VRAĆANJE,
ILI OSTVARIVANJE OBEŠTEĆENJA ZA ODUZETU
I ZA KORIŠĆENJE POSTOJEĆE IMOVINE RVI
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Osnovni zadatak organa i tela Udruženja RMVI Srbije i opštinskih i gradskih udruženja RMVI je da obezbede namensko korišćenje, očuvanje i unapređivanje sada postojeće, odnosno nenacionalizovanog dela imovine RVI i nove imovine, stečene u poslednje dve decenije.

Posebno je značajno sprečiti da se ta imovina na bilo koji način vezuje za bilo koga drugog kao njenog titulara jer iskustva iz prošlosti govore da je to gotovo uvek bio samo prvi korak u njenom otuđivanju od izvornih vlasnika, odnosno od ratnih vojnih invalida.

2. Drugi ne manje značajan zadatak je dovršiti evidenciju nekadašnje, ne male i raznovrsne imovine RVI koja je od njih otuđena na razne načine, najčešće kroz nacionalizaciju, što će Udruženju RMVI Srbije i opštinskim i gradskim udruženjima omogućiti da u zakonom određenim rokovima zatraže povraćaj ove imovine.

3. Posebno je značajno da se, bez odlaganja, pripreme odgovarajuća rešenja i mehanizmi, odnosno odluči o načinu upravljanja postojećom i imovinom RVI koja će im biti vraćena u postupku denacionalizacije.

4. Deo nekadašnje imovine RVI, posebno one koja je nacionalizovana, a potom i otuđena, objektivno neće moći da bude vraćena njihovim udruženjima. Međutim, to ne znači da i ova imovina ne može, bar delimično, da bude u funkciji zadovoljavanja njihovih potreba. Uz to moguće je da se umesto imovine koja ne može biti vraćena dobije novčano obeštećenje za nju.

6. Neophodno je da se intenziviraju i dovedu do kraja već započeti sudski i drugi postupci koji su pokrenuti kako bi nepokretna imovina RVI koja nije nacionalizovana, ali je uknjižena na druge subjekte, bila ponovno uknjižena, odnosno preknjiženi u korist udruženja vojnih invalida.

VIII.
CILJEVI I ZADACI U OBLASTI MEĐUNARODNE
SARADNJE I DELOVANJA UDRUŽENJA
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. U 2014. godini neophodno je obezbediti finansijske i druge uslove za učešće predstavnika Udruženja RMVI Srbije na zasedanju Generalne Skupštine FMAC, Evropski deo koja će u junu godine, biti održana u Cetinju.

2. Udruženje treba da obezbedi da svi relevantni i nadležni državni organi budu upoznati sa stavovima, zaključcima, preporukama i drugim dokumentima FMAC, posebno onim koji se zalažu za očuvanje dostignutog nivoa zaštite i novčanih primanja vojnih invalida, jačanje njihovog materijalno-socijalnog položaja i statusa, bolju rehabilitaciju, lečenje itd.

3. I u narednom periodu već dokazano korisnu saradnju sa Savezom udruženja vojnih invalida Slovenije i Republike Srpske treba nastaviti i dalje unapređivati u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima.

4. Intenziviranje aktivnosti na uspostavljanju saradnje Udruženja RMVI Srbije sa veteranskim i organizacijama ratnih i drugih vojnih invalida zemalja Evrope i Sveta u narednom periodu treba da ima takođe prioritet u ovoj oblasti delovanja Udruženja.

5. Da bi u ovoj oblasti aktivnosti Udruženja bili ostvareni potrebni i mogući rezultati biće neophodno učiniti napore da se Komisija Republičkog odbora za međunarodnu saradnju što više osposobi da bude i nosilac i realizator svih zadataka i akcija na planu međunarodnog delovanja i saradnje

IX.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI
KONTAKATA I KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Pošto je krajnji cilj obraćanja javnosti putem sredstava javnog informisanja, konferencija za štampu, gostovanja u TV i radijskim emisijama, stvaranje trajne svesti okruženja o tome da vojni invalidi, imaju posebne potrebe, ali i da predstavljaju kategoriju građana sa posebnim zaslugama, neophodno je da se obraćanje javnosti obavlja stalno i organizovano i to predstavlja odgovoran i ozbiljan zadatak organa i tela Udruženja RMVI Srbije i svih opštinskih i gradskih udruženja RMVI.

2. Posebno je značajno da se sa javnošću komunicira redovno i ne samo povodom problema u ostvarivanju zakonske zaštite vojnih invalida, javnih protesta itd., već i drugim povodima kao što su brojna za vojne invalide važna i specifična pitanja, redovan rad i delovanje Udruženja, jubileji vojnih invalida i sve druge aktivnosti Udruženja i njegovog članstva.

3. Značajan deo ovih aktivnosti treba da predstavljaju pripreme nastupa predstavnika Udruženja u programima TV i radio stanicama, na konferencijama za štampu i članaka, saopštenja, komentara i dr. za pisane medije.

4. Bitan deo ovih aktivnosti predstavljaće i ostvarivanje kontakata sa organima vlasti, institucijama, ustanovama i dr. radi poboljšanja uslova za rad Udruženja RMVI Srbije.

5. Republički odbor Udruženja RMVI Srbije treba da razmotri i mogućnost, odnosno potrebu, uvođenja funkcije portparola Udruženja koji bi bio ovlašćen i zadužen da u njegovo ime daje potrebna saopštenja za javnost.

X.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI ORGANIZOVANJA
DRUŠTVENIH, KULTURNIH, SPORTSKO-REKREATIVNIH
I ZABAVNIH AKTIVNOSTI VOJNIH INVALIDA
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Postoje potreba i mogućnosti da se u narednim godinama organizuje veći broj individualnih sportsko-rekreativnih aktivnosti i takmičenja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida u disciplinama kuglanje, stoni tenis, streljaštvo, šah, auto reli, ribolov, pikado i bilijar, što se može ostvariti kroz organizovanje opštinskih, regionalnih i republičkih takmičenja, naravno ako za to budu obezbeđena potrebna materijalna sredstva.

2. Udruženje RMVI Srbije će pokušati da u jednoj od narednih godina konačno organizuje već dugo planirano takmičenje na nivou Republike u šahu, streljaštvu, pikadu, kuglanju, stonom tenisu ili ribolovu, ili u više ovih disciplina, u Beogradu ili nekom drugom gradu u Srbiji (Ivanjici), gde za to postoje najpovoljniji uslovi.

3. Organizovanje društvenog, kulturnog i sportsko-rekreativnog života i aktivnosti vojnih invalida je posebno značajan i aktuelan zadatak opštinskih i gradskih udruženja RMVI

4. Saradnja sa drugim organizacijama invalidnih lica na planu sportsko-rekreativnih aktivnosti, koja je već tradicionalna, u narednom periodu treba da bude još intenzivnije i bolje organizovana.

5. Radi obezbeđivanja prostornih i drugih uslova i stručne pomoći u organizovanju sportsko-rekreativnih aktivnosti vojnih invlida biće neophodno ostvarivati stalnu i kvalitetnu saradnju i sa sportskim centrima, klubovima i društvima.

XI.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA U OBLASTI NEGOVANJA
SLOBODARSKIH I TRADICIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. U okviru obeležavanja značajnih datuma i događaja vezanih za organizovanje i delovanje ratnih vojnih invalida i njihovih udruženja, čemu u ovoj oblasti delovanja Udruženja RMVI Srbije pripada posebno mesto, treba na prigodan način obeležavati godišnjice obnavljanja i rada Udruženja RMVI Srbije, godišnjice osnivanja prvog Udruženja RVI na ovim prostorima (1919. godine u Slavonskom Brodu), 2014. iz štampe će izaći 100-ti broj časopisa "Vojni invalid",

2. Svake godine biće, na odgovarajući način, obeležavan Dan Udruženja RMVI Srbije – 28. oktobar, a to može biti učinjeno održavanjem svečanih sednica Republičkog odbora, organizovanjem tematskih izložbi, drugih manifestacija, književnih večeri, sportskih takmičenja itd.

3. Udruženje RMVI Srbije redovno,treba da učestvuje u svim svečanostima i manifestacijama koje će u oblasti negovanja tradicija i obeležavanja značajnih događaja i datuma biti organizovane na nivou Republike Srbije i Beograda

4. Posebna je obaveza svih udruženja RMVI da se redovno odaziva i učestvuje u obeležavanju jubileja srodnih udruženja i organizacija i da ih poziva da prisustvuju obeležavanju značajnih događaja i jubileja vezanih za vojne invalide i njihova udruženja.

XII.
CILJEVI I ZADACI U OBLASTI SARADNJE SA SRODNIM
UDRUŽENJIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Udruženje RMVI Srbije će nastaviti saradnju i zajednički delovati sa drugim udruženjima vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, posebno reprezentativnim, boračkim organizacijama, organizacijama drugih invalidnih lica i ustanovama i institucijama čiji je rad od važnosti za vojne invalide jer je u funkciji serviranja njihovih prava i zadovoljavanja njihovih potreba, a osnovi cilj ove saradnje je zajedničko angažovanje, ili obezbeđivanje podrške Udruženju RMVI, odnosno njegovim ciljevima u oblasti zakonske i drugih vidova zaštite vojnih invalida.

2. Pored drugih udruženja vojnih invalida Udruženju RMVI Srbije prirodno su najbliža, zbog gotovo istih problema i potreba članstva, udruženja civilnih invalida rata pa dosadašnju saradnju sa njima treba učiniti još organizovanijom, prisnijom i redovnijom.

3. Saradnja sa boračkim organizacijama takođe ima značaj i logična je, pa će Udruženje RMVI Srbije i u buduće biti potpuno otvoreno za sve vidove ove saradnje koji polaze sa pozicija međusobnog uvažavanja i doprinosiće njenom daljem unapređivanju.

4. Jedan od aktuelnih zadataka organa i tela Udruženja ostaje iniciranje saradnje i sa svim drugim organizacijama invalidnih lica, odnosno lica sa posebnim potrebama jer i sa njihovim aktivnostima Udruženje ima dodirnih tačaka i može zajednički delovati.

Ova saradnja ima za cilj da se u osnovi isti, ili veoma slični problemi i potrebe članstva organizacija invalidnih lica efikasnije rešavaju kroz zajedničko nastupanje i delovanje prema nadležnim organima i institucijama koje su dužne da realizuju zaštitu i stvaraju uslove za uključivanje u normalan život vojnih invalida i drugih invalidnih lica, kao i zajedničko nastupanje u javnosti.

6. Odnose saradnje Udruženje RMVI će razvijati i sa organima vlasti i uprave, na svim nivoima, organizacijama Crvenog krsta, centrima za socijalno staranje, humanitarnim i svim drugim organizacijama i institucijama koje mogu doprineti potpunijoj i boljoj zaštiti pojedinaca, pojedinih kategorija, ili svih ličnih vojnih invalida, ili korisnika porodične invalidnine.

XIII.
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA
U OBLASTI IZDAVAČKE DELATNOSTI
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Dovršetak Četvrte knjige edicije pod nazivom "Pravna zaštita vojnih invalida i porodica poginulih ratnika" čiji će sadržaj biti posvećen široj i kompleksnoj razradi svih najvažnijih prava vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine koja su utvrđena sadašnjim propisima. Knjiga je uglavnom pripremljena ali se čeka donošenje novog Zakona o boračko - invalidskoj zaštiti kako bi se moglo oceniti da li je neko od prava utvrđenih tim Zakonom potrebno prikazati u ovoj knjizi. U 2014 godini doštampati 100 kompleta knjige "Pravna zaštita vojnih invalida i porodica poginulih ratnika"jer je ista podeljena.

2. Već duže vreme prisutna je ideja koju bi trebalo realizovati o izdanju Monografije Udruženja RMVI Srbije.

3. Izdanje koje takođe treba da ima prioritet, a koje bi moglo da bude i deo edicije "Pravna zaštita vojnih invalida i porodica poginulih ratnika sa zbirkom propisa" činili bi na jednom mestu prikupljeni tekstovi iz "Vojnog invalida" koji se tematski odnose na pravnu zaštitu vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, obrađuju pojedina njihova prava i način njihovog ostvarivanja, komentarišu i ukazuju na probleme u ostvarivanju osnovnih prava, govore o interesnom organizovanju vojnih invalida itd.

4. Štampanje većeg broja kratkih i praktičnih uputstava za ostvarivanje statusa vojnog invalida, ili korisnika porodične invalidnine i pojedinih prava prema zakonu o njihovoj zaštiti, organizovanje društvenog, sportsko-rekreativnog, kulturnog i zabavnog života, rada njihovih udruženja itd., bilo bi od izuzetne koristi za opštinska i gradska udruženja RMVI i njihovo delovanje, pa bi ovakve publikacije trebalo pripremati i štampati u kontinuitetu, naravno ukoliko za to budu obezbeđena potrebna materijalna sredstva.

5. Svake godine treba izvršiti odabir i organizovati štampanje po jedne knjige čiji je autor vojni invalid, a njenu promociju kao značajan deo programa obeležavanja Dana Udruženja RMVI Srbije – 28. oktobra. Naravno i ovaj deo izdavačke delatnosti ponajviše će zavisiti od raspoloživih materijalnih sredstava.

XIV.
CILJEVI IZDAVANJA I ZADACI NA PRIPREMANJU, ŠTAMPANJU
I DISTRIBUCIJI ČASOPISA UDRUŽENJA
RMVI SRBIJE "VOJNI INVALID"
Osnovni zadaci i aktivnosti

1. Stalno poboljšavanje uslova za pripremanje "Vojnog invalida" predstavlja osnovni preduslov očuvanja ostvarenog nivoa i kvaliteta pisanja i sadržaja, a to se posebno odnosi na kadrovsko jačanje Uredništva, obezbeđivanje većeg broja saradnika i autora, boljih tehničkih i organizacionih uslova, dovoljnih materijalnih sredstava za njegovo pripremanje i štampanje itd.

2. Izdavanjem "Vojnog invalida" Udruženje će stalno doprinositi poboljšanju obaveštenosti vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine o njihovim pravima, zakonskoj zaštiti i drugim relevantnim i zanimljivim pitanjima, podsticanju svih na delovanje u ovoj oblasti, očuvanju i unapređivanju zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, otklanjanju, ili bar ublažavanju medijske blokade kada su u pitanju interesovanja, stvaralaštvo, ukupan život, prava, potrebe i položaj vojnih invalida i rad Udruženja RMVI, omogućavati da što veći broj korisnika prava čitajući časopis dođe do odgovora na sva pitanja iz oblasti svoje zakonske zaštite i obezbeđivati prikupljanje arhivske građe o zakonskoj zaštiti vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine i radu njihovih udruženja.

3. Najkonkretnije i operativne zadatke u radu na izdavanju Časopisa predstavljaju praćenje događaja vezanih za život, rad, zakonsku zaštitu i odnos okruženja prema ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima i korisnicima porodične invalidnine, kao i aktivnosti Udruženja RMVI Srbije.

NAČIN REALIZACIJE STRATEŠKIH
CILJEVA I ZADATAKA

Stručna služba i organi i tela Udruženja RMVI Srbije sačiniće na osnovu Programa i orjentacionog plana rada Udruženja u periodu od juna 2014. do juna 2016. godine operativne planove svog rada i delovanja za 2014 godinu koji će sadržati određenu podelu zadataka po delokrugu rada svake od komisija Republičkog odbora, Izvršnog odbora, Republičkog odbora i Nadzornog odbora Udruženja, Uredništva časopisa "Vojni invalid", Stručne službe i opštinskih i gradskih udruženja RMVI.

Većina istaknutih ciljeva i angažovanje na njihovoj realizaciji predstavljaju svakodnevne i stalne zadatke i poslove čija realizacija traje stalno i bez prekida, pa će tako biti i u 2014. godine. Glavni nosioci realizacije, rukovodstvo Udruženja i zaposleni u Stručnoj službi obavljaće svakodnevne zadatke vezane za određene rokove, kao što su oni u oblastima međunarodne saradnje i delovanja, negovanja tradicija itd., blagovremeno će inicirati njihovu realizaciju od strane određenih komisija i drugih tela, ali će i sami učestvovati u njoj, a sve zadatke u oblastima zalaganja za očuvanje i unapređivanje zakonske zaštite i statusa vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine i pružanja korisnicima konkretne pomoći u ostvarivanju prava, izdavanje i štampanje časopisa Udruženja "Vojni invalid", organizovanje društvenih, kulturno zabavnih i sportsko rekreativnih aktivnosti, daljeg akcionog i organizacionog jačanja Udruženja i dr. takođe će obavljati zaposleni i nosioci funkcija u Udruženju.

Kada su u pitanju praćenje i procena postignuća i kontrola i ocenjivanje kvaliteta i blagovremenosti izvršavanja pojedinih zadataka i aktivnosti i ukupnog rada Udruženja njih će vršiti Izvršni odbor RO i Republički odbor, kao i Nadzorni odbor Udruženja. Ali i tome će prethoditi angažovanje zaposlenih u Stručnoj službi i rukovodstva Udruženja koji će o tome sačiniti određene izveštaje i analize.

Najkraće način realizacije zadataka, metodologija koja se u tome koristi i oblici kontrole i nadziranja aktivnosti na realizaciji ciljeva i zadataka su u Udruženju RMVI Srbije već uhodani i dobro razrađeni, a da su bili i efikasni potvrđuju postignuti rezultati.