Statistika poseta
»   Online       1
»   Juče          4
»   Danas       1
»   Nedeljno   30
»   Mesečno   83
»   Godišnje   83Na osnovu čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/09) i člana 27. stav 4. i člana 57. Statuta Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije, Skupština Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije na sednici održanoj 28. oktobra 2010. godine u Beogradu, donela je

S T A T U T
UDRUŽENJA RATNIH I MIRNODOPSKIH
VOJNIH INVALIDA SRBIJE

I.   OSNOVNE ODREDBE

OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA UDRUŽENJA

Član 1.

Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je humanitarna, nedobitna, nestranačka i jedinstvena organizacija svih njegovih članova čija je oblast ostvarivanja ciljeva očuvanje i unapređivanje pravne zaštite i ukupnog društvenog položaja vojnih invalida (ratnih i mirnodopskih) i korisnika porodične invalidnine (po osnovu poginulog borca i umrlog vojnog invalida) u Republici Srbiji.

Član 2.

U cilju očuvanja i unapređivanja pravne zaštite i društvenog položaja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, Udruženje naročito:

1) prati i zalaže se za potpunu realizaciju zakonskih i drugih prava vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

2) podstiče nadležne državne organe i institucije da efikasno rešavaju socijalna, ekonomska, zdravstvena i druga pitanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, u okviru propisa o boračko-invalidskoj zaštiti i drugih sistemskih propisa kojima je regulisano rešavanje tih pitanja;

3) predlaže konkretne mere i rešenja za očuvanje i unapređivanje pravne zaštite i ukupnog društvenog položaja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

4) neguje patriotizam, rodoljublje i tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, posebno tradicije društvenog organizovanja vojnih invalida u Srbiji;

5) održava, čuva i unapređuje imovinu kojom raspolaže i bori se za povraćaj nacionalne imovine ratnih vojnih invalida;

6) organizuje sportske, rekreativne, zabavne i druge aktivnosti u cilju psihosocijalne rehabilitacije vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

7) sarađuje sa drugim organizacijama vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, boračkim i drugim srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;

8) ostvaruje i druge aktivnosti od interesa za Udruženje, njegove članove, druge vojne invalide i korisnike porodične invalidnine.

II.   NAZIV, SEDIŠTE I SIMBOLI UDRUŽENJA

Član 3.

Udruženje je jedinstvena organizacija članova, njihovih udruženja i drugih delova Udruženja na području Republike Srbije. Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije a sedište mu je u Beogradu.

Član 4.

Udruženje ima status pravnog lica.

Član 5.

Udruženje je nastavljač rada i pravni sledbenik Udruženja ratnih vojnih invalida osnovanog 28. oktobra 1919. godine, koje je po završetku Drugog svetskog rata nastavilo rad 28. oktobra 1945. godine.

Udruženje je 30. marta 1993. godine obnovilo rad pod nazivom: Udruženje RVI Srbije - učesnika NOR, a 25. aprila 1995. godine je uzelo sadašnji naziv - Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije.

Udruženje je član Svetske federacije veterana (World Veterans Federation).

Član 6.

Naziv Udruženja je: Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije.

Skraćeni naziv Udruženja je: Udruženje RMVI Srbije.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je Union asociation of disabled war veterans and peacetime military of Serbia.

Član 7.

Amblem Udruženja je u obliku štita, oivičenog linijom boje zlata u čijem središtu se nalaze ukršteni mačevi, a uz levu i desnu ivicu štita lovorove grančice. Između drški mačeva, u donjem delu, ispisana su slova RMVI. Osnova štita je bele, a svi navedeni elementi su boje zlata.

Član 8.

Zastava Udruženja je zastava Republike Srbije u čijem se središnjem delu nalazi amblem Udruženja.

Član 9.

Udruženje ima pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 3 cm.

U spoljnom prstenu pečata upisan je tekst: "Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije", a u unutrašnjem prstenu: "Republički odbor". U središtu pečata je amblem Udruženja.

Član 10.

Udruženje ima štambilj, koji je pravougaonog oblika, dimenzija 6,5 h 4 cm. Pored amblema, štambilj sadrži naziv Udruženja, prostor za broj, datum i adresu Udruženja.

Član 11.

Udruženje ima člansku kartu. Na njenoj prednjoj strani su pun naziv Udruženja, njegov amblem i adresa, a na poleđini serijski broj karte, datum njenog izdavanja i podaci o njenom vlasniku, overeni pečatom Udruženja i potpisom predsednika. Dimenzije članske karte su 9,5 h 6 cm.

Član 12.

Praznik Udruženja je 28. oktobar – datum osnivanja Udruženja ratnih invalida kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Slavonskom Brodu 1919. godine i njegovog obnavljanja 1945. godine u Beogradu.

Član 13.

Radi ostvarivanja i unapređivanja zakonske zaštite i ukupnog društvenog položaja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, Udruženje se može akciono i organizaciono povezivati sa drugim udruženjima vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.

III.   ČLANSTVO, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANSTVA

Član 14.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i ostvaruje se učlanjenjem u opštinskom udruženju u mestu života i rada ili direktno u gradskom, pokrajinskom i republikom udruženju ukoliko opštinsko udruženje nije formirano, ili je iz bilo kojih razloga prestalo sa radom.

Član 15.

Članovi Udruženja mogu biti:

1) ratni i mirnodopski vojni invalidi i korisnici porodične invalidnine kojima je ovaj status priznat po osnovu zakonskih propisa;

2) članovi porodica ratnih i mirnodopskih vojnih invalida;

3) potomci palih boraca i ratnih i mirnodopskih vojnih invalida;

4) poštovaoci doprinosa i tradicija ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, kao i drugi građani i pravna lica koja prihvataju ciljeve Udruženja i njegov Statut, a podnesu prijavu za učlanjenje. Odluku o prijemu donosi Udruženja u koje se ovo lice učlanjuje.

Pojedinci koji su značajno doprineli unapređenju statusa i zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, kao i radu Udruženja, mogu biti proglašeni za počasne članove Udruženja, o čemu odluku donose nadležni organi republičkog, pokrajinskog, gradskog i opštinskog udruženja.

Član 16.

Prijem u članstvo vrši se na osnovu popunjene i potpisane pristupnice.

Članovima Udruženja izdaje se članska karta.

Maloletno lice učlanjuje se u Udruženje u skladu sa zakonom.

Član 17.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima Udruženja učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno ili preko svojih predstavnika učestvuje u odlučivanju na Skupštini i drugim organima Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član 18.

Član Udruženja dužan je da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu (ako može) i

4) obavlja druge zadatke koje mu poveri Skupština i drugi organi Udruženja.

Član 19.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, brisanjem i isključenjem.

Član 20.

Član istupa iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju.

Opštinsko, gradsko i pokrajinsko udruženje istupa iz Udruženja na osnovu Odluke Skupštine tih udruženja, na čije zasedanje su dužna pozvati i predstavnike Udruženja RMVI Srbije.

Odluka u smislu stava 2. ovog člana punovažna je ako je za nju glasalo više od dve trećine članova Skupštine udruženja.

Član 21.

Iz članstva Udruženja briše se član za koga se utvrdi da ne ispunjava uslove iz člana 15. ovog Statuta. Odluku o brisanju donosi nadležna komisija Udruženja.

Član 22.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Republički odbor na obrazloženi predlog opštinskih, gradskih i pokrajinskih udruženja, koji prethodno razmatra nadležna komisija Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje Odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Povodom odluke o isključenju iz Udruženja može se pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom.

Član 23.

U slučajevima teže povrede Statuta Udruženja ili narušavanja njegovog ugleda od strane člana Udruženja sa statusom pravnog lica, ono može biti isključeno iz Udruženja RMVI Srbije.

Odluku o isključenju iz stava 1. ovog člana donosi Skupština Udruženja na obrazloženi predlog Republičkog odbora Udruženja.

Na odluku o isključenju u smislu ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom.

Član 24.

Opštinsko, gradsko i pokrajinsko udruženje koje istupi, ili bude isključeno iz Udruženja, ne može zadržati naziv Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, što se evidentira u Registru u kome je registrovano.

Član 25.

Udruženje vodi knjigu članova (evidenciju), u elektronskoj formi i na klasičan način.

IV.   JAVNOST RADA, ODLUČIVANJE I IZBORI U UDRUŽENJU

Član 26.

Organi Udruženja donose odluke na svojim skupovima (sednicama), većinom glasova prisutnih članova.

Za punovažno odlučivanje u organima udruženja potrebno je prisustvo većine članova a odluke se donose glasovima većine prisutnih, ili na način utvrđen poslovnicima o njihovom radu.

Član 27.

Bazu za izbor u organe oblika organizovanja Udruženja, predstavlja celokupno članstvo.

Član 28.

Izbori u udruženjima održavaju se svake četvrte godine, a prema potrebi mogu se održavati i prevremeni, ili vanredni izbori o čemu odlučuju nadležni organi udruženja, u skladu sa svojim statutima.

Član 29.

Broj delegata za skupštine i sastav organa Udruženja predlažu Republički, pokrajinski, gradski i opštinski odbori udruženja prilikom zakazivanja izbora, pri čemu vode računa da u sastavu Skupštine i organa bude obezbeđena zastupljenost svih teritorijalnih udruženja.

V.   ORGANIZOVANJE I ORGANI UDRUŽENJA

1.   Organizovanje Udruženja

Član 30.

Udruženja, odnosno oblici njihovog organizovanja se formiraju na teritorijalnom principu.

Član 31.

Oblici organizovanja u Udruženju su u opštinama i gradovima:

1) u opštinama i gradovima: udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida opštine, odnosno grada sa i bez statusa pravnog lica;

2) u pokrajinama: Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida pokrajine;

3) u republici: Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije.

U opštini i u gradu u kojima ne postoje udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, Izvršni odbor Republičkog odbora Udruženja može imenovati poverenika sa zadatkom da, u saradnji sa Udruženjem, okuplja vojne invalide i korisnike porodične invalidnine u cilju osnivanja udruženja u toj opštini, odnosno gradu.

Udruženje može imati i delove (podružnice, ogranke, komisije, klubove i dr.) koji nemaju status pravnog lica.

a)   Opštinska i gradska udruženja

Član 32.

Osnovni oblik teritorijalnog organizovanja je opštinsko, odnosno gradsko udruženje, koje deluje na području opštine odnosno grada.

U opštinskim, odnosno gradskim udruženjima mogu se organizovati mesna udruženja, što se bliže uređuje statutom opštinskog, odnosno gradskog udruženja.

Član 33.

Najviši organ Opštinskog, odnosno Gradskog udruženja je Skupština koju čine svi članovi Udruženja.

Skupština donosi Statut, bira Zastupnika udruženja i druge organe u skladu sa Statutom.

Nadležnost, zadaci, obaveza i odgovornost organa Opštinskog, odnosno Gradskog udruženja uređuje se Statutom.

Član 34.

Opštinska, odnosno gradska udruženja iz jednog okruga mogu doneti odluku da se formira Okružni odbor udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida koji nema status pravnog lica.

Odluku o formiranju Okružnog odbora udruženja iz stava 1. ovog člana može se doneti ukoliko je u okrugu rad obnovilo više od polovine tih udruženja, uz prethodnu saglasnost Republičkog odbora Udruženja.

Okružni odbor čine predstavnici udruženja koja su ga formirala.

Odluku o formiranju Okružnog odbora može, u slučaju da u okrugu nema ili ima manje od polovine opštinskih odnosno gradskih udruženja, doneti i Republički odbor Udruženja sa ciljem da Okružni odbor inicira i obezbedi formiranje tih udruženja. U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, članove Okružnog odbora imenuje Republički odbor.

Materijalne, prostorne i druge uslove za rad okružnog odbora obezbeđuju udruženja koja ga formiraju, sem u slučaju kada je odluku o njegovom formiranju doneo Republički odbor, koji tada obezbeđuje i uslove za njegov rad.

Način organizovanja i rukovođenja radom Okružnog odbora uređuje se u odluci o njegovom formiranju, s tim što je njegova uloga koordinirajuće i tehničko – izvršnog karaktera i na njega se ne mogu prenositi prava, ovlašćenja i zadaci opštinskih odbora udruženja koja su ga formirala.

b)   Udruženje u gradovima sa većima brojem opština

Član 35.

Udruženje u gradovima sa većim brojem opština čine opštinska udruženja, koja deluju na području grada.

Najviši organ i oblik delovanja u Udruženju je Skupština Gradskog udruženja, koju čine svi članovi Gradskog udruženja.

Član 36.

Skupština donosi Statut kojim se utvrđuje način predstavljanja članstva u Skupštini, izbor organa Skupštine, njihove nadležnosti, zadatci, obaveze i odgovornosti u skladu sa Statutom gradskog udruženja.

Skupština bira i Zastupnika Gradskog udruženja.

v)   Udruženje u pokrajinama

Član 37.

Udruženje u pokrajini čine opštinska, odnosno gradska udruženja u Pokrajini. Ono deluje na području Pokrajine.

Najviši organ i oblik delovanja i odlučivanja je Skupština Pokrajinskog udruženja koju čine svi članovi Udruženja. Skupština donosi Statut kojim se utvrđuje predstavljanje članstva u Skupštini pokrajinskog udruženja i uređuju druga pitanja.

Skupština bira Zastupnika pokrajinskog udruženja.

2.   Organi Udruženja

Član 38.

Organi Udruženja RMVI Srbije su: Skupština, Republički odbor, Nadzorni odbor, Predsednik i Zastupnik Udruženja.

a.   Skupština Udruženja

Član 39.

Najviši organ odlučivanja u Udruženju je Skupština.

Član 40.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.

Članove Udruženja u Skupštini Udruženja predstavljaju delegati izabrani po teritorijalnom principu – po jedan delegat iz svakog Udruženja.

Status delegata imaju i članovi Republičkog odbora Udruženja.

Mandat članova Skupštine Udruženja traje četiri godine.

Član 41.

Skupština Udruženja:

1) usvaja Statut Udruženja, njegove izmene i dopune i druge opšte akte Udruženja;

2) bira i razrešava članove Republičkog i Nadzornog odbora Udruženja, Predsednika i Zastupnika Udruženja;

3) odlučuje o statusnim promenama Udruženja i prestanku rada Udruženja;

4) razmatra i ocenjuje rad Udruženja, njegovog Predsednika, Zastupnika, Republičkog i Nadzornog odbora, usvaja izveštaje o radu, programe i planove rada Republičkog i Nadzornog odbora;

5) usvaja godišnje finansijske izveštaje i planove Udruženja;

6) odlučuje o visini članarine;

7) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu i

8) vrši druge poslove za kojima se ukaže potreba.

9) donosi Poslovnik o svom radu.

Član 42.

Sednice Skupštine Udruženja su izborne, redovne i vanredne.

Izborna sednica Skupštine Udruženja održava se svake četvrte godine, a izuzetno se mogu održavati i pre isteka tog perioda.

Redovna sednica Skupštine Udruženja održava se najmanje jedanput godišnje. NJeno sazivanje predlaže Republički odbor Udruženja, koji predlaže i dnevni red sednice.

Vanredna sednica Skupštine Udruženja saziva se kad to zahtevaju posebni razlozi, odnosno kada se radi o pitanjima kao što su: promene u statusu Udruženja; neodložne izmene i dopune Statuta Udruženja; bitne organizacione i kadrovske promene u Udruženju, materijalno-finansijski položaj Udruženja, kao i druga pitanja od opšteg interesa za Udruženje i članstvo.

Vanredna sednica Skupštine može biti sazvana na osnovu obrazloženog predloga Republičkog odbora Udruženja, ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova (delegata) Skupštine Udruženja, koju podnose Republičkom odboru, u pismenom obliku, uz obavezno navođenje pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanredna sednica Skupštine Udruženja mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Član 43.

Sednice Skupštine Udruženja saziva Predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja sednice i predlogu dnevnog reda.

Sednicom Skupštine Udruženja predsedava Radno predsedništvo izabrano na početku sednice, javnim glasanjem.

Član 44.

Skupština Udruženja punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina njenih članova (delegata).

Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova (delegata) Skupštine Udruženja.

Za Odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova (delegata) Skupštine Udruženja.

b.   Republički odbor Udruženja

Član 45.

Najviši organ odlučivanja u Udruženju u periodu između dve sednice Skupštine Udruženja je Republički odbor Udruženja koji realizuje odluke i zaključke Skupštine, odnosno:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja njenih odluka i zaključaka;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi Program svog rada, Plan prihoda i rashoda i druge odluke finansijske prirode;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članova Skupštine Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog Zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Član 46. Republički odbor ima 53 člana. NJihov mandat traje četiri godine, kao i mandat članova Skupštine Udruženja koja ih je izabrala i mogu ponovo biti birani na istu funkciju. Republički odbor iz svog sastava bira svoj Izvršni odbor, Zamenika predsednika, dva ili više Potpredsednika i Sekretara Republičkog odbora, čiji mandat traje četiri godine, kao i članova Republičkog odbora koji ih je izabrao i mogu biti birani na ove funkcije bez ograničenja broja mandata.

Član 47.

Republički odbor se sastaje prema potrebi.

Sednice Republičkog odbora saziva Predsednik Udruženja, samostalno ili na zahtev jedne petine članova Odbora.

Predsednik Udruženja i predsedava sednicama Republičkog odbora.

Republički odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 48.

Izvršni odbor Republičkog odbora realizuje odluke i zaključke Republičkog odbora, razmatra aktivnost Udruženja, angažuje se na ostvarivanju prava članstva Udruženja, organizuje aktivnost na negovanju tradicija ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, organizuje saradnju sa drugim društvenim organizacijama i organima vlasti i uprave, organizuje i koordinira rad drugih tela Republičkog odbora, priprema sednice Republičkog odbora i donosi odluke i stavove značajne za tekuću aktivnost Udruženja.

Izvršni odbor ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima na teritoriji Republike i sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Izvršni odbor ima 15 članova.

Član 49.

Predsednik Udruženja, Zamenik predsednika, potpredsednici i Sekretar Republičkog odbora Udruženja su po funkciji i članovi Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, odnosno do isteka ili prekida mandata članova Republičkog odbora koji su ih birali.

U toku trajanja mandata Republički odbor može zameniti do 1/3 članova Izvršnog odbora.

Član 50.

Izvršni odbor Republičkog odbora radi obavljanja stručnih, administrativno tehničkih, knjigovodstvenih i drugih poslova za potrebe organa Udruženja, može formirati posebnu Stručnu službu ili obavljanje tih poslova poveriti drugoj Stručnoj službi, odnosno pojedincima.

Radom Stručne službe rukovodi Sekretar Republičkog odbora Udruženja.

Organizovanje, način rada, zadaci i odgovornosti Stručne službe regulišu se posebnim aktom Izvršnog odbora Republičkog odbora.

Izvršni odbor odlučuje o prijemu u radni odnos i o prestanku radnog odnosa radnika Stručne službe, a akte o izvršavanju tih odluka potpisuje Predsednik Udruženja.

Član 51.

Republički odbor Udruženja, na predlog Izvršnog odbora, može da formira sekcije, komisije i druga stalna ili povremena tela.

Stalna tela Republičkog odbora su:

1) Komisija za zdravstvena i socijalna pitanja vojnih invalida;

2) Komisija za organizaciona pitanja;

3) Komisija za pravna i statutarna pitanja;

4) Komisija za imovinu ratnih vojnih invalida;

5) Komisija za informisanje, kontakte i veze;

6) Komisija za međunarodnu saradnju;

7) Komisija za rekreaciju, kulturne i sportske aktivnosti vojnih invalida.

Član 52.

Stalna i povremena tela Republičkog odbora izrađuju planove svoga rada koje usvaja Republički odbor, a realizaciju njihovih planova prati i usmerava Sekretar Republičkog odbora. NJihov sastav, imenovanje njihovih predsednika i članova, kao i bliži zadaci i sadržaj njihovog rada, utvrđuju se posebnom odlukom Republičkog odbora.

v.   Predsednik Udruženja

Član 53.

Predsednik Udruženja može biti biran na tu funkciju bez ograničenja broja mandata.

Predsednik je po funkciji član Republičkog i Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom.

Predsednik saziva sednice Skupštine, Republičkog i Izvršnog odbora i koordinira njihov rad.

Predsednik Udruženja zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu, pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Član 54.

U njegovoj odsutnosti, predsednika Udruženja zamenjuje Zamenik predsednika i ima sva njegova prava, obaveze i odgovornosti.

Član 55.

Određene poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na pravni promet i oblast finansiranja, Predsednik Udruženja može preneti na Sekretara Republičkog odbora.

Član 56.

Predsednik Udruženja može odrediti da zamenik predsednika, neko od podpredsednika, Sekretar Republičkog odbora ili drugo lice predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu.

Član 57.

Predsednik Udruženja, Zamenik predsednika, potpredsednici i Sekretar Republičkog odbora pripremaju sednice Skupštine, Republičkog odbora i Izvršnog odbora, obezbeđuju i prate izvršavanje njihovih odluka i staraju se o izvršavanju utvrđenih zadataka Republičkog i Izvršnog odbora.

Član 58.

Predsednik Udruženja može da formira Kolegijum i u njega uključi ostale nosioce funkcija u Udruženju (zamenika predsednika, potpredsednike i sekretara Republičkog odbora, kao i druge saradnike, po sopstvenom nahođenju), da mu pomažu u pripremanju sednica Skupštine, Republičkog i Izvršnog odbora, obezbeđivanju i praćenju izvršavanja njihovih odluka.

Član 59.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja, a Zamenik predsednika, potpredsednici i Sekretar Republičkog odbora – Republičkom odboru.

v.   Zastupnik Udruženja

Član 60.

Funkciju Zastupnika Udruženja vrši Predsednik Udruženja, a u njegovom odsustvu Zamenik predsednika Republičkog odbora Udruženja.

Za Zastupnika Udruženja Skupština Udruženja može odrediti i drugo poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Član 61.

Zastupnik Udruženja i članovi organa Udruženja odgovaraju za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom, ili sa namerom da se šteta prouzrokuje.

Postupak za naknadu štete pokreće Skupština, na predlog Republičkog odbora, pri čemu se može odrediti poseban Zastupnik Udruženja za postupak za naknadu štete.

d.   Nadzorni odbor

Član 62.

Nadzorni odbor Udruženja ima pet članova, između kojih bira svog Predsednika.

Mandat članova Nadzornog odbora Udruženja traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 63.

Nadzorni odbor Udruženja razmatra i kontroliše:

1) materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja i predlaže mere za poboljšanje rada i racionalno korišćenje finansijskih sredstava, u skladu sa Programom rada Republičkog odbora i važećim propisima.

2) vrši i druge poslove koji mu se opštim aktom Udruženja stave u nadležnost.

Član 64.

Nadzorni odbor Udruženja podnosi Izveštaj na svakoj sednici Skupštine Udruženja.

Godišnje izveštaje Nadzornog odbora Udruženja o materijalno - finansijskom poslovanju Udruženja prethodno razmatra i Republički odbor Udruženja.

VI.   INFORMATIVNA IZDAVAČKA DELATNOST
I DRUGE AKTIVNOSTI

Član 65.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja organi Udruženja organizuju informisanje i obaveštavanje članova Udruženja, invalidske i najšire javnosti o radu Udruženja, njegovih organa i o ostvarivanju zakonske zaštite vojnih invalida.

Član 66.

Organi Udruženja mogu organizovati stručne i naučne skupove - savetovanja, seminare i druge oblike edukacije vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine kao i informisanje svog članstva i šire javnosti o pitanjima i problemima njihove pravne i ukupne društvene zaštite.

Član 67.

Udruženje može izdavati informativno glasilo – časopis Udruženja, druge publikacije, knjige, tematske zbirke i izdanja iz oblasti zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Odluku o tome donosi Republički odbor kojom se utvrđuju ciljevi, zadaci, naziv, način uređivanja, finansiranja i njihovog štampanja.

VII.   JAVNA PRIZNANJA UDRUŽENJA

Član 68.

Udruženje ima javna priznanja koja dodeljuje članovima Udruženja, drugim pojedincima, ustanovama i organizacijama zaslužnim za unapređivanje pravne zaštite vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine i njihovog ukupnog položaja u društvu.

Priznanja Udruženja su Zlatna povelja, Plaketa, Diploma i Zahvalnica, a mogu se ustanoviti i druga.

Član 69.

Izgled javnih priznanja Udruženja, kriterijumi za njihovu dodelu i druge pojedinosti regulišu se posebnim Pravilnikom i odlukama Republičkog odbora Udruženja.

VIII.   SREDSTVA I IMOVINA UDRUŽENJA

1.   NAČIN STICANJA SREDSTAVA

Član 70.

Finansijska sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva Udruženje obezbeđuje iz budžeta Republike, od članarine, donacija, dobrovoljnih priloga i poklona, prihoda od sopstvene delatnosti, kamata na uloge, zakupnine, državne lutrije i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Član 71.

Sredstva za redovnu delatnost Udruženja obezbeđuju se iz budžeta Republike u skladu sa posebnim zakonom.

Sredstva za realizaciju programa Udruženja koji su od javnog interesa (oblast boračko-invalidske zaštite) obezbeđuju se iz budžetskih sredstava.

Učešće u programima koji su od javnog interesa u smislu stava 2. ovog člana i obaveze Udruženja u vezi sa realizacijom tih programa vrši se u skladu sa Zakonom i drugim aktima nadležnih državnih organa.

Član 72.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, u skladu sa zakonom, Udruženje može osnivati fondove, klubove, domove i odmarališta vojnih invalida, a može se baviti i privrednom i drugim delatnostima kojima se stiče dobit.

Sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 1. ovog člana Udruženje može otpočeti nakon upisa delatnosti u Registar privrednih subjekata. Dobit ostvarenu u smislu ovog člana Udruženje raspodeljuje u skladu sa Zakonom.

2.   IMOVINA UDRUŽENJA

Član 73.

Imovinu Udruženja čine nepokretna i druga imovina Udruženja.

Imovina Udruženja može se koristiti jedino za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 74.

Imovinom i sredstvima Udruženja upravlja Republički odbor, u skladu sa odlukama Skupštine, zakonskim i drugim propisima.

Član 75.

Udruženje vodi poslovne knjige, pravi finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

IX.   STATUSNE PROMENE UDRUŽENJA

Član 76.

Statusne promene Udruženja vrše se u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Član 77.

Istupanje iz Udruženja njegovog člana sa statusom pravnog lica ili njegovo isključenje iz Udruženja, ne smatra se podelom Udruženja.

Član 78.

Udruženje prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 79.

Po donošenju Odluke Skupštine Udruženja o prestanku rada Udruženja ovlašćeno lice za zastupanje Udruženja obavezno je da u roku od 15 dana o tome izvesti nadležni organ za brisanje Udruženja iz Registra.

Član 80.

Prestankom rada Udruženja njegova imovina i sredstva prenose se na udruženja RMVI koja nastavljaju sa radom radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

X.   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

Delegati Skupštine i drugi organi Udruženja koji su izabrani prema odredbama dosadašnjeg Statuta nastavljaju sa radom do isteka mandata.

Član 82.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona o udruženjima, a mogu se regulisati i posebnim aktima udruženja.

Član 83.

Izmene i dopune ovog Statuta donose se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 84.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 85.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 86.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije, usvojen na sednici Skupštine Udruženja RMVI Srbije koja je održana 18. maja 2004. godine.